Waar is de ware kerk?

Moeilijke vraag.
De ware kerk is in ieder geval daar waar de ‘zuivere leer’ is, of niet?

In het boek Openbaring van Johannes (2:1-7) spreekt Jezus tot zo’n kerk:
Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de zeven gouden lampenstandaards verblijft: Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en standhoudt, en dat u boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn, op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd. U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam, zonder te verslappen. Maar dit heb Ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven.

image141Bedenk van welke hoogte u gevallen bent.
Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. Anders kom Ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, uw lampenstandaard van zijn plaats. Het pleit echter voor u dat u net als Ik de praktijken van de Nikolaïeten verafschuwt. Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat.

Hoeveel kerken zijn hun lampenstandaard kwijtgeraakt?
De lampenstandaard is een symbool van de aanwezigheid van de heilige Geest. De meeste kerken lukt het te functioneren zonder deze kandelaar, maar zijn het wel echt kerken?
‘De liefde van weleer, de eerste liefde’ waar Jezus hier over spreekt, is een liefde die doordrenkt is van ’n soort verliefdheid, een uitbundig spontane liefde die je helemaal in beslag neemt, voor Jezus!

Waar zo’n liefde voor God is, daar is ook zo’n liefde voor elkaar, als het goed is.

Waar onderlinge minachting, kritiek of zelfs haat, of ‘gewoon’ onverschilligheid is, daar treurt Jezus, ook al wordt daar de ‘zuivere leer’ verkondigd.

Waar de leer nog niet in alles volgens de Schrift is, maar waar de harten branden van liefde, zal God daar niet stralend van vreugde in het midden zijn?

Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in Hem.
(I Joh. 4:15-16)

En Jezus zegt:
Waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden. Simpel toch?

image373De ware kerk is daar waar christenen bij elkaar zijn in Jezus’ naam, niet in hun eigen naam, in naam van hun kerk, in naam van de mammon, maar in Zijn naam.
Op de ene plaats zal Jezus meer ruimte krijgen dan op de andere, afhankelijk van onze openheid naar de heilige Geest.

Liefde maakt één. De eenheid onder de christenen groeit. Niet onder alle christenen, niet onder alle ‘ware kerken’, wel onder hen die de eerste liefde bewaren en Jezus volgen waar Hij ook heen gaat.
Kom je mee? Je loon zal heel groot zijn.

Dwaalleren

“Onze leer, onze leider, onze kerk is de weg. Wie ons gelooft en bij ons komt krijgt eeuwig leven. Kom en volg ons.”

Ze komen vaker aan de deur met een Bijbel en een christelijk verhaal en proberen u te overtuigen. De noodzaak om bij hen aangesloten te zijn is groter dan bij Jezus te horen, vaak. Misschien trekt hun overgave en betrokkenheid op elkaar je aan.

Behalve deze georganiseerde dwaalleren zijn er ook dwalingen die de kerken en de gedachten van gelovigen binnendringen. Daar hadden de eerste christenen ook last van; de apostelen waarschuwden hier in hun brieven vaak voor. In Handelingen 15 lezen we dat er joodse christenen waren die beweerden dat je je ook moest laten besnijden als je gered wilde zijn. Dit soort dwalingen zijn nog steeds niet zeldzaam. Dit afbreuk doen aan Gods liefde en genade voor de mens werd natuurlijk door Paulus ijverig bestreden. image374In de brief aan de Galaten schrijft hij: Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. In een andere vertaling staat er: Buig niet opnieuw onder het juk van allerlei wetten. Een christen is een vrij mens. Hij leeft uit liefde en blijdschap en is niet een wezen dat door wetten en regels in de ‘juiste vorm’ geperst hoeft te worden; daarvoor is Jezus niet gekomen.

Het doet pijn dat veel mensen iets christelijks vertellen zonder je te vertellen dat God van je houdt en naar je liefde verlangt, én dat Hij je volkomen van alles kan bevrijden als je naar Jezus toe komt. Dát is dé blijde boodschap!

Jezus zei niet: die leer of die kerk is de weg, maar hij zei: Ik ben de weg.
Hij wijst duidelijk op zichzelf als persoon, als bron van leven. Hij wijst niet op wetten, want Hij is juist gekomen om ons daar vrij van te maken en ons van binnenuit te vormen. Volg MIJ. Blijf in MIJ. Het gaat om een persoonlijke relatie met Hem. En ieder verkondiger die dat niet centraal stelt en niet kan getuigen van een persoonlijk contact met Hem, kent Hem niet en verkondigt niet het ware evangelie.

Voor de zondeval was er een rechtstreeks contact tussen God en de mens. Jezus is gekomen om de breuk die ontstaan was in de relatie tussen God en de mens te herstellen. Jezus heeft alle smerigheid van de zonde op zich genomen én alle schuld en straf. Zijn bloed heeft gevloeid in plaats van het onze – Hij wil ons alles vergeven – Hij heeft alles al vergeven. Het is aan ons onze schuld te erkennen en toe te geven dat we Jezus’ offer nodig hebben. Wie dan zijn oude leven de rug toekeert en in persoonlijk contact met God blijft dat dan ontstaan is, is gered. Hij of zij is dan gekocht door het bloed van Jezus, zegt de Bijbel, en dan natuurlijk Zijn eigendom geworden en natuurlijk voor eeuwig gered. Dát evangelie is een blijde boodschap.

image375Het evangelie van de dwaalleren is geen evangelie van genade – zij kennen die grote liefde en blijdschap niet.

Blijf in Mij, zegt Jezus, en ziet toe dat niemand u verleide. Dat was trouwens de eerste opmerking die Hij maakte over de eindtijd. Velen zullen proberen ons van Jezus weg te trekken en weg te houden. Hoe vaak houden wij onszelf van Hem weg door ons heil te zoeken in allerlei christelijke dingen en het gehoorzamen van allerlei godsdienstige wetten in plaats van ons heil te zoeken in onze persoonlijke omgang met Hem?

Ontspan je. laat geen dwang of angst je beïnvloeden. God is niet zo. Wees vrij, blijf vrij. Vrij van zonden, dwang, angst en schuldgevoelens … en van dwalingen.

Het eeuwige leven, dat is dat zij U kennen, de enige ware God, en Hem die U gezonden hebt, Jezus Christus.

Hoe heerlijk eenvoudig is onze God!