Maria aanbidden?

Mary Ann Collins – voormalig katholieke kloosterzuster

INLEIDING

Jezus zei dat de waarheid ons zal vrijmaken (Joh 8:32). Echter, Hij zei niet dat de waarheid altijd gemakkelijk te aanvaarden zou zijn. Het was voor mij pijnlijk om de dingen te leren die ik nu met u wil delen, maar het was ook bevrijdend en het leidde tot een nauwere gemeenschap met God.

image490Als getrouw katholiek, en later als een non, beoefende ik vele jaren de Maria-aanbidding zonder me te realiseren dat dit echt aanbidding was. De gebeden en praktijken waren zo vertrouwd. Ze werden me geleerd door goede mensen, oprechte mensen die ik vertrouwde. Ik bad rozenkransen, droeg een scapulier en beoefende andere ‘devoties’ waarvan ik eerlijk dacht dat ze goed waren en God behaagden. Door mijn gebrek aan kennis van de Bijbel en de kerkgeschiedenis, had ik eerlijk geen idee dat ik eigenlijk Maria aanbad.

Indien de huidige doctrines over Maria waar zijn, dan zullen ze niet strijden met de Heilige Schrift, of met de geschriften van de vroege kerkvaders, noch met de decreten van vroegere pausen. Voor een vroom katholiek kan het in vraag stellen van deze kwesties, en ze te toetsen, erg pijnlijk zijn. Dat was zeker zo voor mij. Maar het zou veel pijnlijker zijn wanneer God ons zou corrigeren wanneer we met Hem oog in oog staan op de oordeelsdag.

 

LAAT DE KATHOLIEKE KERK VOOR ZICHZELF SPREKEN

Ik geloof in het voor zichzelf spreken van mensen. Daarom komen mijn eerste bronnen uit katholieke doctrines en de geschiedenis die de Kerk zelf leert.

Eerst en vooral is er de officiële Catechismus van de Katholieke Kerk die geschreven werd als een opsomming van de essentiële en fundamentele leringen van de Rooms-katholieke Kerk. Hij werd goedgekeurd door paus Johannes Paulus II in 1992, en de Nederlandse vertaling kwam er in 1995. De meeste van mijn andere bronnen komen van praktiserende katholieken ofwel voormalige katholieken wier benadering liefdevol en respectvol is en die hun werk grondig hebben gedocumenteerd.

Wanneer ik de catechismus citeer zal ik paragraafnummers geven i.p.v. paginanummers. Als u de paragrafen zelf wilt lezen, kan u de catechismus online op het internet raadplegen.
Schriftcitaten komen uit de Herziene Staten Vertaling van de Heilige Schrift.

 

WIL DE ECHTE KATHOLIEKE KERK A.U.B. OPSTAAN?

image491Toen ik in het klooster was, sprak onze moeder-overste over katholieken in Mexico die, in hun devotie voor Maria, dingen deden die wij enkel zouden doen wanneer we God aanbidden. Hierover waren wij bezorgd. Wij beschouwden die praktijken ongewoon en onevenwichtig. Wij dachten dat de Amerikaanse praktijk van het Katholicisme de ware was. Echter, vele jaren later realiseerde ik me dat als u wilt weten hoe iets in werkelijkheid is, u moet zien hoe het zich gedraagt wanneer het in een machtspositie staat. In Amerika staan de katholieken in de minderheid. Om de ware geest achter het Katholicisme te zien moet u zien wat de Katholieke Kerk doet in landen waar ze aan de macht is.

Eén plaats waar de Katholieke Kerk sterk staat is Spanje, waar ze bekend is van de Spaanse Inquisitie. Ik dacht altijd dat de Inquisitie iets was uit het verre verleden. Maar in 1826 was er nog een officiële Spaanse executie voor ketterij. Een schoolonderwijzer werd toen opgehangen omdat hij de frase “Gezegend zij God” gebruikte in plaats van “Ave Maria” tijdens de schoolgebeden.

Ik dacht altijd dat het misbruik van macht door de Katholieke Kerk iets uit oude tijden was. Maar zie naar het volgende voorbeeld uit de Filippijnen, waar de Katholieke Kerk sterk is:

In 1948 waren er verschijningen van Maria in de stad Lipa. Deze gingen soms vergezeld met stortbuien van rozenbloemblaadjes, en andere bovennatuurlijke fenomenen. Deze dingen gebeurden in een klooster. De lokale bisschop ervaarde zelf zo’n stortbui van rozenbloemblaadjes en van toen af ondersteunde hij de verschijningen. De media spotten met de bovennatuurlijke gebeurtenissen in Lipa, en straatverkopers verkochten namaak “heilige rozenbloemblaadjes”. In antwoord op de slechte publiciteit, zond het Vaticaan een pauselijke curator om het diocees, waar de verschijningen plaatsvonden, over te nemen. Hij verving de bisschop en moeder overste. De non die de verschijningen zag werd gedwongen het klooster te verlaten. De nonnen werd opgelegd om alle materialen te vernietigen die geassocieerd werden met de verschijningen, inbegrepen het beeld. Het klooster werd gesloten en de nonnen werd niet toegestaan met iemand buiten het klooster te spreken. Een officiële onderzoekscommissie werd bijeengeroepen en zij beslisten unaniem dat de verschijningen niet echt waren. Zij namen echter van niemand, die een persoonlijke, eerstehands getuigenis had over de gebeurtenissen, een persoonlijk interview af. Verscheidene bisschoppen die in de commissie zaten zeiden op hun doodsbed dat de pauselijke curator hen had gedwongen het verdikt te tekenen, onder bedreiging van excommunicatie.

Na jaren dat ik niet meer katholiek was, woonde ik een katholieke begrafenis bij. Toen ik in de kerk kwam deed er me iets pijn. Ik was hier altijd geweest, maar het was me nooit eerder opgevallen. Er waren beelden van Maria en de heiligen. Ze leken me echt, en hun voorstellingen straalden kracht uit. Enkel Jezus werd afgebeeld als een hulpeloze baby in Maria’s armen, of als een dode man aan het kruis genageld, en als kleine hostiebroodjes verborgen in een opgesmukte ciborie. Visueel en emotioneel was de boodschap erg duidelijk: als u echte macht wilt ontmoeten, als u iemand wilt die voor u iets kan doen, ga dan naar Maria en de heiligen.

 

DEVOTIE TOT MARIA

Als u wilt zien waar iemands echte prioriteiten liggen, kijk dan naar wat hij doet wanneer zijn leven, of dat van een geliefde, in gevaar is. Toen paus Johannes Paulus II werd neergeschoten, en toen de ziekenwagen hem naar het ziekenhuis voerde, bad de paus niet tot God en riep hij niet de naam van Jezus. Hij bleef altijd weer opnieuw zeggen: “Maria, mijn moeder!” Poolse bedevaarders plaatsten een afbeelding van ‘O.L.V. van Czestochowa’ op de troon waar de paus normaliter zit. Mensen schaarden zich rond die afbeelding. Luidsprekers in het vaticaan lieten de gebeden van de rozenkrans horen. Toen de paus herstelde gaf hij Maria alle eer voor het redden van zijn leven, en hij maakte een pelgrimstocht naar Fatima om haar te danken.

Jezus zei: Want waar uw schat is, aldaar zal ook uw hart zijn (Luk 12:34). Sommige beelden van Maria hebben kronen van echt goud. De websites die u in de Noten kan vinden, tonen afbeeldingen van ‘O.L.V. van Fatima’ en ‘O.L.V. van Lourdes’ die kronen dragen. De beelden op de plaatjes zijn replica’s, en hun kronen zijn van ceramiek en geschilderd goud. Maar de kronen van de originele beelden van Fatima en Lourdes zijn echte kronen van echt goud.

Grote geldsommen zijn er besteed aan speciale beelden van Maria. Bijvoorbeeld: het beeld van ‘O.L.V. van de Pilaar’ in Saragossa, in Spanje, heeft een kroon van 25 pound (11,3 Kg) aan goud en diamanten, en zovele diamanten dat men het goud haast niet meer ziet. Daarnaast heeft ze zes andere kronen van goud, diamanten en smaragden. Ze heeft 365 mantels die met goud geborduurd zijn en bedekt met rozen van diamanten en andere kostbare stenen. Ze heeft 365 halssnoeren van parels en diamanten, en zes gouden kettingen die met diamanten bezet zijn.

In Sabana Grande, Puerto Rico, zijn voorbereidingen aan de gang voor de constructie van een reuzehoog beeld van ‘O.L.V. van de Rozenkrans’. In de basis van het beeld komen kapellen, conferentiezalen, appartementen, een restaurant en radio- en TV-stations. De hele constructie zal volgens het artikel in Caribbean business 1500 voet (450 m) hoog worden. Volgens een artikel in Associated Press zou het beeld 305 voet (93 m) hoog zijn op een 1200 voet basis.

Ik heb persoonlijk deelgenomen aan Amerikaanse processies ter ere van Maria. Wij wandelden door de straten achter het beeld van Maria dat op een platform werd gedragen opdat het duidelijk zichtbaar zou zijn. Wij zongen liederen ter ere van Maria. Wij baden rozenkransen en andere gebeden tot haar. Dit waren kleine processies. In Fatima, Portugal, komen er meer dan een miljoen mensen samen op de verjaardag van de verschijning van ‘O.L.V. van Fatima’. De viering omvat ook een processie van een miljoen mensen die een beeld volgen van Maria en haar lofliederen zingen.

Een populair gebed ter ere van Maria is het Wees gegroet Koningin, dat in het Latijn gekend is als Salve Regina. Het maakt traditioneel deel uit van het bidden van de rozenkrans. Voor katholieken die dit lezen: tracht a.u.b. uw vertrouwd-zijn met de tekst te boven te gaan en kijk goed naar de woorden. Is dat niet een echte aanbidding?:

Salve Regina, Regina Salve.
Mater misericordiae: Vita dulcedo et Spes nostra, Salve Vita dulcedo et Spes nostra.
Ad te clamamus de exsules filii Evae. Ad te suspiramus, gementes et flentes, in hac Lacrimarum valle.
Eia ergo Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum benidictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens! O pia! O dulcis! Virgo Maria.

Wees gegroet Koningin, Koningin, wees gegroet.
Barmhartige moeder: ons leven, onze lieflijkheid en onze hoop, gegroet.
Tot u roepen wij, verbannen kinderen van Eva.
Tot u gaat ons zuchten, ons steunen en wenen in dit tranendal.
Ja daarom, gij onze helpster, wend uw barmhartige ogen tot ons.
En Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot, toon Hem aan ons na deze ballingschap.
O zachtmoedige! O godvruchtige! O liefelijke! Maagd Maria.

Alfonsus de Liguori (1696-1787) was de principiële voorstander van de Mariabeweging, welke Maria verheerlijkt. Hij schreef een boek met de titel: De Heerlijkheden van Maria (Glorie di Maria), dat erg bekend is, invloedrijk en overal gelezen. In dit boek zegt de Liguori dat Maria de heerschappij is gegeven over de helft van Gods koninkrijk. Maria heerst over het koninkrijk van genade en Jezus over het koninkrijk van gerechtigheid. De Liguori zei dat mensen tot Maria moeten bidden als middelares en haar moeten zien als betrouwbaar in het beantwoorden van gebeden. Het boek zegt zelfs dat er geen redding is buiten Maria om. Sommige mensen menen dat deze zienswijzen extreem zijn en niet de officiële katholieke leer vertegenwoordigen, maar in plaats van de Liguori het zwijgen op te leggen, als een ketter, canoniseerde de Katholieke Kerk hem als een heilige en verklaarde van hem dat hij een “doctor van de Kerk” is (een persoon wiens leringen gewicht en gezag hebben). Bovendien wordt zijn boek open en officieel door de Katholieke Kerk gepromoot, en zijn leringen hebben pausen beïnvloed.

Paus Benedictus XV zei van Maria “Dat men terecht kan zeggen dat zijzelf met Christus de mensheid verloste”. Paus Pius IX zei: “Onze redding is gebaseerd op de heilige Maagd … zodat indien er enige hoop en geestelijke genezing voor ons bestaat, wij het enkel en uniek van haar ontvangen”.

Een lekenbeweging “Vox Populi” (Stem van het Volk) genaamd, verzamelt getekende petities om naar de paus te zenden, met de hoop dat hij officieel verklaart dat Maria Co-Redemptrix is (Mede-verlosseres). Er werden meer dan zes miljoen handtekeningen naar hem gestuurd, uit 138 landen en alle continenten. Deze doctrine wordt ondersteund door meer dan 40 kardinalen en 600 bisschoppen, wereldwijd.

De Katholieke Kerk verheft Maria als een geïdealiseerde, levensgrote, perfecte moeder. Maar de Bijbel toont dat alleszins bij één gelegenheid Maria Jezus verkeerd begreep en dacht dat Hij buiten Zijn zinnen was en trachtte Hem tegen te houden om te doen wat God wilde. Zie Mark 3:20-34:

En toen Zijn verwanten dat hoorden, gingen zij eropuit om Hem tegen te houden, want zij zeiden: Hij is buiten Zichzelf. En de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden: Hij heeft Beëlzebul, en: Door de aanvoerder van de demonen drijft Hij de demonen uit. (Mark 3:21-22).

Het vers 21 zegt hier “Zijn verwanten”. De verzen 22 tot 30 beschrijven dan een confrontatie van Jezus met de schriftgeleerden. Daarna worden we teruggebracht naar wat er gebeurde met degenen die dachten dat Jezus “buiten Zijn zinnen” was en die daarover zo bezorgd waren dat zij uitgingen “om Hem vast te houden”:

Nu kwamen dan Zijn broers en Zijn moeder; en terwijl zij buiten stonden, stuurden zij iemand naar Hem toe om Hem te roepen.
En de menigte zat om Hem heen; en ze zeiden tegen Hem: Zie, Uw moeder en Uw broers daarbuiten zoeken U. En Hij antwoordde hun en zei: Wie is Mijn moeder, of wie zijn Mijn broers?
En terwijl Hij rondom Zich keek naar hen die om Hem heen zaten, zei Hij: Zie, Mijn moeder en Mijn broeders; want wie de wil van God doet, die is Mijn broeder en Mijn zuster en Mijn moeder.
 
(Mark 3:31-35).

 

KATHOLIEKE DOCTRINES OVER MARIA, IN HET LICHT VAN DE BIJBEL

Mijn bronnen voor dit gedeelte zijn de Bijbel en de Catechismus van de Katholieke Kerk, die genummerde paragrafen bezit. Voor de eenvoud zal ik gewoon “Cat” plus het nummer van de paragraaf weergeven. Bijvoorbeeld: “Cat 411, 493” betekent “Catechismus van de Katholieke Kerk, paragrafen 411 en 493”.

image495Voor elke leerstellige categorie zal ik de katholieke doctrine geven, gevolgd door de geschikte referenties uit de Catechismus. Ik zal dit laten volgen met citaten uit de Bijbel die in verband staan met de doctrine. Omwille van de duidelijkheid zal ik sommige gedeelten uit de Schrift in vette letters benadrukken. Naar het laatste boek in de Bijbel zal ik verwijzen als zijnde de “Openbaring”.

ONBEVLEKTE ONTVANGENIS – “De gelukzalige maagd Maria is bij het eerste ogenblik van haar ontvangenis door een bijzondere genadegave en voorrecht van de almachtige God met het oog op de verdiensten van Christus Jezus, de Verlosser van het menselijk geslacht, gevrijwaard van elke smet van de erfzonde” (Cat 491).

In Lukas 1:46-47 zegt Maria:
Mijn ziel maakt de Heere groot, en mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker.

De doctrine van de ‘onbevlekte ontvangenis’ werd door een ketter geïntroduceerd. Eeuwenlang werd deze leer unaniem door de pausen, kerkvaders en theologen van de Katholieke Kerk verworpen.

AL-HEILIG – Maria “is gevrijwaard van elke smet van de erfzonde en gedurende heel haar aardse leven heeft zij door een bijzondere genade van God geen enkele zonde begaan” (Cat 411, 493).

Romeinen 3:23 zegt:
Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Openbaring 15:4 zegt: Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Immers, U alleen bent heilig.

Romeinen 3:10 zegt: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één.

Jezus is de énige persoon die in de Schrift heilig wordt genoemd. Hebreeën 4:15 zegt:
Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde.

2 Korinthiërs 5:21 zegt:
Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.

1 Petrus 2:22 zegt: Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is.

In tegenstelling hiermee zegt Maria dat God haar Zaligmaker is (het Griekse woord is hier sótèr: Redder) (Lukas 1:47). Als God haar redder is, dan is Maria niet zondeloos. Zondeloze mensen hebben geen Zaligmaker, geen Redder nodig.

In het boek Openbaring hoofdstuk 5, waar men op zoek is naar iemand die waardig is de zegels te verbreken en de boekrol te openen, is Jezus de énige persoon die waardig bevonden wordt. Niemand anders in de hemel of op aarde – Maria inbegrepen – was waardig de boekrol te openen of zelfs maar erin te kijken (Openbaring 5:1-5).

ALTIJD MAAGD – “De verdieping van het geloof in het maagdelijk moederschap heeft de kerk ertoe gebracht de werkelijke en blijvende maagdelijkheid van Maria, zelfs bij het baren van de mens geworden Zoon van God te belijden. Immers, de geboorte van Christus ‘heeft de maagdelijkheid van zijn moeder niet verminderd, maar geheiligd’. De liturgie van de kerk viert Maria als de Aeiparthenos, ‘altijd maagd’” (Cat 499).

Mattheüs 1:24-25 zegt:
Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hem bevolen had, en hij nam zijn vrouw bij zich; en hij had geen gemeenschap met haar totdat zij haar eerstgeboren Zoon gebaard had; en hij gaf Hem de naam Jezus.

“Totdat” betekent dat na dat punt Jozef wél seksuele gemeenschap had met Maria. (Zie Genesis 4:1 waar Adam Eva “bekende” en zwanger werd van een zoon). Jezus had broers en zusters. De Bijbel geeft hun namen. Mattheüs 13:54-56:
En Hij kwam in Zijn vaderstad en onderwees hen in hun synagoge, zodat zij versteld stonden en zeiden: Waar heeft Deze die wijsheid en krachten vandaan? Is Dit niet de Zoon van de timmerman? En heet Zijn moeder niet Maria, en Zijn broers Jakobus en Joses, en Simon en Judas? En Zijn zusters, zijn zij niet allen onder ons? Waar heeft Deze dan dit alles vandaan?

Andere Schriftplaatsen die specifiek naar Jezus’ broers verwijzen zijn: Matt 12:46; Joh 2:12; Joh 7:3; Hand 1:14; en Gal 1:19.

Mij werd altijd geleerd dat “broeders” en “zusters” algemene termen waren die konden slaan op alle soorten bloedverwanten, inbegrepen neven en nichten. Dit is waar in de Hebreeuwse taal, maar het Nieuwe Testament werd in het Grieks geschreven, en dat is een heel precieze taal. Het maakt een zuiver onderscheid tussen de woorden die gebruikt worden om familieverwantschappen te omschrijven. Er zijn Griekse woorden voor mensen die verwanten zijn maar niet directe familie, zoals ooms, tantes, neven, nichten. Er zijn andere Griekse woorden die specifiek refereren naar iemands broer of zus binnen de directe familie (Gr. adelphos: broer. vgl. adelphideos: neef, zoon van broer of zus. Gr. adelphè: zus. Vgl. adelphidè: nicht, dochter van broer of zus).

image143MOEDER VAN GOD – “de maagd Maria wordt erkend en geëerd als de waarachtige moeder van God en van de Verlosser”. (Cat 963, 971, 2677)

De vleeswording betekent dat Jezus zowel ten volle God was als mens. Maria was slechts de moeder van Jezus als mens en niet de moeder van Jezus als God. Volgens de Bijbel werd de wereld geschapen door Jezus. Dit was lang vóór Maria was geboren. Hebreeën 1:1-2 zegt:
Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft.

Kolossenzen 1:16-18 zegt:
Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen [inbegrepen Maria] zijn door Hem en voor Hem geschapen. En , en alle dingen bestaan tezamen door Hem. En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.

Johannes 8:58 zegt:
Jezus zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Vóór Abraham geboren was, ben Ik.

Jezus bestond vóór Abraham werd geboren en dat betekent dat Hij al bestond vóór Maria werd geboren. In Johannes 17:5 zegt Jezus:
En nu verheerlijk Mij, U Vader, bij Uzelf, met de heerlijkheid die Ik bij U bezat voordat de wereld er was.

Jezus bestond dus al eer de wereld begon. Maria is dus niet de moeder van God.

MOEDER VAN DE KERK – “Wij geloven dat de allerheiligste moeder van God, de nieuwe Eva, de moeder van de kerk, vanuit de hemel haar rol van moeder ten opzichte van de ledematen van Christus voortzet” (Cat 963, 975).

Handelingen 1:13-14 geeft ons een groep mensen die samen bidden. Maria is een van hen, maar zonder blijkenis van enige prominentie:
En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeüs en Mattheüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon Zelotes, en Judas, de broer van Jakobus. Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers.

Maria was waarschijnlijk ook in de bovenzaal toen de vurige tongen op de 120 discipelen vielen. Zij wordt echter verder niet meer genoemd in het boek Handelingen, ons enige historische verslag over hoe de Kerk werd geboren. Zij wordt ook niet specifiek geïdentificeerd in de Brieven. Paulus zond groeten aan ene “Maria”, maar dat was een veel voorkomende naam. In de Evangeliën en Handelingen wordt naar Maria verwezen als “Maria de moeder van Jezus” om haar te onderscheiden van andere vrouwen met de naam Maria.

Het is opvallend dat Johannes, die Maria in zijn huis nam nadat Jezus gekruisigd was, haar niet in zijn brieven noemt, en hij noemt haar slechts bij twee gelegenheden in zijn Evangelie: het huwelijksfeest te Kana en de kruisiging van Jezus. Johannes vernoemt Maria Magdalena meer dan Jezus’ moeder.

HEMELVAART – “Tenslotte is de onbevlekte Maagd, gevrijwaard van iedere smet van de erfzonde, na het voltooien van haar aardse levensloop, met lichaam en ziel in de hemelse heerlijkheid opgenomen en door de Heer verheven tot koningin van het heelal …” (Cat 966, 974).

Er bestaat geen Bijbelse referentie voor de hemelvaart van Maria. Het Evangelie van Johannes werd geschreven omstreeks 90 n.C. en dat is meer dan 100 jaar nadat Maria geboren werd (het zal duidelijk zijn dat Maria meer dan 10 jaar oud was toen zij Jezus ontving. Indien Maria bovennatuurlijk opgenomen werd in de hemel, zou Johannes (de discipel die Maria opving) daar dan niet over gesproken hebben? Dat Henoch en Elia werden opgenomen in de hemel werd in de Bijbel opgetekend. In het geval van Elia zelfs gedetailleerd (zie Genesis 6:24 en 2 Koningen 2:1-18).

De ‘Hemelvaart van Maria’ werd officieel tot dogma verklaard in 1950. Dit betekent dat sinds toen elke Rooms-katholiek dit dogma moet geloven, zonder het in vraag te stellen. Maar, zoals we zullen zien, is de leer van Maria-hemelvaart voortgekomen uit ketterse geschriften die officieel afgekeurd werden door de vroege Kerk.

In 495 n.C. vaardigde paus Gelasius een decreet uit dat deze leer afwees als ketterij, en zijn voorstanders als ketters. In de zesde eeuw veroordeelde ook paus Hormisdas deze auteurs als ketters die de hemelvaart van Maria leerden. De vroege Kerk beschouwde de doctrine van Maria-hemelvaart als een ketterij en haar veroordeling waardig. Hier hebben we zogenaamde ‘onfeilbare’ pausen die deze leer tot ketterij verklaren. Later, pas in 1950, verklaarde paus Pius XII, een andere ‘onfeilbare’ paus, de Maria-hemelvaart tot officiële Rooms-katholieke leer.

MIDDELARES – “Daarom wordt de heilige maagd Maria in de kerk aangeroepen met de titels voorspreekster, helpster, bijstand en middelares” (Cat 969).

Er is slechts één middelaar en dat is Jezus Christus; 1 Timotheüs 2:5-6 zegt:
Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd.

Hebreeën 7:25 zegt:
Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.

Efeziërs 3:12 zegt:
In Hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen, door het geloof in Hem.

Indien Jezus voortdurend voor ons tussenbeide komt en ons “volkomen kan zalig maken” dan heeft Hij geen hulp van Maria nodig. En als wij God kunnen benaderen met “vrijmoedigheid” en “met vertrouwen, door geloof in Hem”, dan hebben wij evenmin Maria’s hulp nodig.

image497KONINGIN DES HEMELS – “… voltooien van haar aardse levensloop, met lichaam en ziel in de hemelse heerlijkheid opgenomen en door de Heer verheven tot koningin van het heelal om zo gelijkvormiger te worden aan haar Zoon …” (Cat 966). “De heilige Maagd geniet terecht van de kant van de kerk een bijzondere verering. En inderdaad, reeds vanaf de oudste tijden wordt de heilige Maagd vereerd met de titel ‘Moeder Gods’ en tot haar bescherming nemen de gelovigen in al hun gevaren en noden hun toevlucht” (Cat 971, 2675).

Psalm 148:13 zegt:
Laten zij de Naam van de HEERE loven,
want Zijn Naam alleen is hoogverheven,
Zijn majesteit welft zich over aarde en hemel.

Dit maakt duidelijk dat alleen Gods naam – niet die van Maria – verheven is en geloofd moet worden. Toen mensen aan Maria een bijzondere eer wilden schenken, omdat ze Zijn moeder was, corrigeerde Jezus hen:
Het gebeurde, toen Hij deze dingen sprak, dat een vrouw uit de menigte haar stem verhief en tegen Hem zei: Zalig is de schoot die U gedragen heeft, en zijn de borsten waaraan U gezogen hebt!
Maar Hij zei: Veeleer zijn zij zalig die het Woord van God horen en het bewaren.
 (Lukas 11:27-28).

In de hoofdstukken vier en vijf van Openbaring krijgen we een gedetailleerd beeld van de hemel. God is daar gezeten op de troon, omringd door 24 oudsten en vier levende schepselen. Het Lam (Jezus) staat in het midden van de troon. Tienduizend maal tienduizenden engelen omgeven de troon en zingen lofliederen … maar Maria komt in het beeld helemaal niet voor!

 

KATHOLIEKE LERINGEN OVER MARIA
VERGELEKEN MET DE MODERNE GODIN-AANBIDDING

Godin-aanbidding is niet zomaar iets uit het verleden. Het gaat vandaag nog steeds door en wordt beoefend in Wicca en een waaier van moderne heidense religies. (Wicca is een religie die gebaseerd is op hekserij. Het gaat om godin-aanbidding, rituelen en magische spreuken).

De geloofwaardigheid van de godin-aanbidding heeft een vlucht genomen door de acceptatie ervan door professoren en haar opname in leerboeken. Wicca-doctrines worden gepromoot met publiciteitsfondsen van erkende colleges en universiteiten.

In de godin-aanbidding worden ook ‘paternosters’ gebruikt

De tabel hierna vergelijkt de Maria van de Roomse theologie en praktijk met de Bijbelse schildering van Maria, en met de godin die aanbeden wordt bij Wicca’s en moderne paganisten.

Mijn informatie over Wicca komt uit het boek Wicca: Satan’s Little White Lie door Bill Schnoebelen (die een hogepriester was van een Wicca-coven voordat hij christen werd), de online versie van The Encyclopedia Britannica, en talloze websites.

BIJBELSE MARIA

  KATHOLIEKE MARIA   DE GODIN
Nederig en gehoorzaam. Zij noemt zichzelf de dienares van de Heere (Lukas 1:38). De paus gaf Maria officieel de titel “Koningin des Hemels” en stelde een feestdag in om haar als zodanig te eren. Wicca’s noemen hun godin de “Koningin des Hemels”.
Ze wist dat ze een Zaligmaker (Redder) nodig had En mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker (Lukas 1:47) “Onbevlekte ontvangenis” (Maria had geen erfzonde) en “Al-Heilig” (Maria leefde een zondeloos leven). Godinnen hebben geen redding nodig. Zij stellen de regels.
Normale vrouw en moeder die ook nog andere kinderen had. “Altijd Maagd” (Jezus’ broers en zussen worden als neven en nichten beschouwd). Godinnen hebben geen menselijke kinderen.*
Geen Bijbels bewijs dat Maria niet stierf als een gewoon mens. “Hemelvaart” (Maria werd lichamelijk ten hemel opgenomen). Godinnen sterven niet.  
Jezus zei Johannes om Maria in zijn huis te nemen en dat hij voor haar moest zorgen als zijn eigen moeder. Katholieken zijn geadopteerde kinderen van Maria. “Vrouw, zie uw zoon” (Joh 19:26) wordt letterlijk toegepast op iedere katholiek. Heksen zijn de geadopteerde “verborgen kinderen” van de Koningin des Hemels.
Normale vrouw. Soms afgebeeld staande op een maansikkel, met een kroon of met 12 sterren om haar hoofd. De maangodin wordt afgebeeld met of op een maansikkel.
Normale vrouw. Bovennatuurlijk (verschijningen en wonderen van genezing) Bovennatuurlijk.
Wijst de mensen op Jezus. Maria zei: Wat Hij ook tegen u zal zeggen, doe het (Joh 2:5) Kan Jezus dingen laten doen. Een artikel over Jezus en Maria zegt: “Hij heeft haar niets ontzegd in 2000 jaar. Wat zou u willen dat zij Hem vroeg?” Dit is een wijdverspreide attitude die aangemoedigd wordt door vrome literatuur. Wijst op zichzelf. Wil aanbeden worden.
Ze wist dat ze een Zaligmaker, een Redder nodig had (Luk 1:47). Verschijningen van ‘Maria’ hebben beloofd dat als mensen bepaalde voorwerpen dragen (schapulier of medaille), of bepaalde gebeden opzeggen, zij dan zeker naar de hemel gaan. De Katholieke Kerk heeft deze praktijken niet officieel goedgekeurd maar er ook niets aan gedaan om ze te ontmoedigen.

Ingeroepen om boven-natuurlijke dingen te laten gebeuren door hekserij (het gebruik van speciale objec-ten en verbale formules).
Godinnen hebben geen redder nodig.

* Met haar titel “Heilige Maagd” vervulde Maria de rangen van vele godinnen met dezelfde titel: Athena, Minerva, Ishtar/Astarte/Ashera, Ostara/Eastre, Aphrodite, Venus, Anat, Inanna, Diana, Artemis, Hestia/Vesta, K/Q/Guan-Yin, Kanyakumari, Chimalma, Atalante, Sheng-Mu, Cybele, en andere. Zij werden/worden allen als maagd beschouwd. 

De godin-aanbidding is binnengedrongen in de hoofdstroom van de christelijke denominaties. In november 1993 werd er een conferentie gehouden in Minneapolis, Minnesota. De meesten van de 2000 deelnemers waren vrouwen. Deze oecumenische kerkconferentie werd gesponsord en bijgewoond door leden van meer dan een dozijn denominaties, inbegrepen Presbyterianen, Episcopalen, Katholieken, Lutheranen en Methodisten. Zij baden tot Sophia, de godin van Wijsheid, en noemden haar hun Creator. Zij oefenden rituelen uit voor deze godin, inbegrepen een communiedienst waar het brood en de wijn werden vervangen door melk en honing. Zij verwierpen openlijk de doctrines van de vleeswording en de verzoening. Deze conferentie werd herhaald in 1996, 1998 en 2000.

Er zijn Wicca-websites met pagina’s die gewijd zijn aan individuele godinnen. De Maagd Maria wordt bij deze godinnen ondergebracht, op de volgende websites: The Spiral Goddess Grove, The White Moon, and Goddess 2000. Zij beschouwen Maria als de “Vrouwelijke Goddelijke” en zeggen dat de mensen eeuwenlang hun godinnen hebben “vermengd” met Maria.

 

HOE ZIJN WE ZOVER GEKOMEN?

Hoe kon de moderne katholieke doctrine over Maria zover afdwalen van de Bijbels leringen en die van de vroege kerkvaders? Twee redenen zijn 1° het belang dat gegeven wordt aan de kerktraditie en 2° de pauselijke onfeilbaarheid.

De Katholieke Kerk stelt officieel dat de kerktraditie evenveel gezag heeft als de Bijbel (Cat 80, 84, 86, 97). Het probleem is dat de katholieke traditie verschillende expressies van aanbidding en geloof omvat van het katholieke volk (Cat 78, 98, 113, 2650, 2661). Dat maakt het allemaal onduidelijk, en het blijft veranderen. Men kan het niet geschreven vinden op één plaats en men kan nooit zeker zijn van de exactheid. De vroege kerkvaders gebruikten echter de Schrift als de standaard om daarmee de kerktraditie te beproeven. De moderne katholieke leer dat de kerktraditie in gezag gelijk staat aan de Bijbel staat haaks op de geschriften van de vroege kerkvaders.

Volgens Jezus is de Schrift het schietlood om alles recht te zetten. Hij beoordeelde religieuze tradities door hen te vergelijken met de Schrift. Wanneer religieuze tradities de Schrift tegenspraken, veroordeelde Hij ze. Dit toont duidelijk aan dat niets gelijk staat aan het gezag van de Heilige Schrift. De Bijbel staat alleen als de standaard waardoor alle andere dingen worden beoordeeld.

En bij Hem verzamelden zich de Farizeeën en sommigen van de schriftgeleerden, die uit Jeruzalem gekomen waren.
En toen zij zagen dat sommigen van Zijn discipelen met onreine, dat is met ongewassen handen brood aten, berispten zij hen. Want de Farizeeën en alle Joden eten niet, als zij niet eerst grondig de handen gewassen hebben, omdat zij zich houden aan de overlevering van de ouden. En als zij van de markt komen, eten zij niet, als zij zich niet eerst gewassen hebben. En vele andere dingen zijn er die zij aangenomen hebben om zich eraan te houden, zoals het wassen van de drinkbekers en kannen en het koperen vaatwerk en bedden.
Daarna vroegen de Farizeeën en de schriftgeleerden Hem: Waarom wandelen Uw discipelen niet volgens de overlevering van de ouden, maar eten zij het brood met ongewassen handen?
Maar Hij antwoordde hun: Terecht heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofeteerd zoals er geschreven staat: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan. Maar tevergeefs eren zij Mij door leringen te onderwijzen die geboden van mensen zijn. Want terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u zich aan de overlevering van de mensen, zoals het wassen van kannen en bekers; en veel andere dergelijke dingen doet u.
En Hij zei tegen hen: U stelt op een mooie manier Gods gebod terzijde om u aan uw overlevering te houden. Want Mozes heeft gezegd: Eer uw vader en uw moeder; en: Wie vader of moeder vervloekt, die moet zeker sterven; maar u zegt: Als iemand tegen zijn vader of zijn moeder zegt: Het is korban (dat wil zeggen: een gave) wat u van mij had kunnen krijgen, is het met hem in orde. En u laat hem niet meer toe iets voor zijn vader of zijn moeder te doen, en zo maakt u Gods Woord krachteloos door uw overlevering die u overgeleverd hebt; en veel van dergelijke dingen doet u.
(Mark 7:1-13).

Volgens de officiële leer van de Katholieke kerk mogen katholieke mannen en vrouwen niet geloven wat er in de Bijbel staat zonder de input van de Katholieke Kerk. Zij moeten nagaan hoe de bisschoppen van de Kerk een passage interpreteren en zij moeten accepteren wat de bisschoppen leren als zou het van Jezus Zelf komen. Het is hen niet toegestaan hun eigen oordeel te vormen of hun eigen geweten te volgen. Zij moeten geloven wat ook de bisschoppen leren, zonder dit in vraag te stellen (Cat 85, 87, 100, 862, 891, 939, 2034, 2037, 2041, 2050).

De Katholieke Kerk leert dat wanneer de bisschoppen een leer brengen, over materies van geloof of moraal, dat God dan bovennatuurlijk erin voorziet dat zij geen fouten maken. Dit wordt “onfeilbaarheid” genoemd. Dit is van toepassing op officiële concilies, zoals het Tweede Vaticaans Concilie. Het is ook van toepassing op andere leringen, zolang de bisschoppen en de paus ermee overeenstemmen. (Cat 890, 891, 939, 2033, 2034, 2049).

image499Van de paus wordt gezegd dat hij onfeilbaar is, telkens als hij een officieel decreet uitvaardigt over materies van geloof en moraal. Volgens de katholieke doctrine is het voor de paus onmogelijk een valse leer te brengen. Van katholieken wordt verwacht dat zij de paus onwillekeurig gehoorzamen, zelfs wanneer hij geen ‘onfeilbare’ uitspraak doet over de leer. Van hen wordt verwacht dat zijn hun geest en wil aan de paus onderwerpen, zonder iets in vraag te stellen. (Cat 892, 2037, 2050).

De vroege kerkvaders, theologen en canongeleerden van de Middeleeuwen hebben nooit uitgevaardigd dat de bisschoppen of de paus onfeilbaar zijn. Dit wordt aangetoond door het feit dat in 680 n.C. het Zesde Oecumenische Concilie een paus veroordeelde als ketter. Het was niet eerder dan de 14de eeuw dat de theorie van de onfeilbaarheid begon op te komen. De ontwikkeling van deze theorie bracht mee dat de interpretaties van sommige Bijbelse passages veranderden.

De geschiedenis van de vroege Kerk toont aan dat de bisschop van Rome beschouwd werd als gewoon een andere bisschop. Zo stelde bv. paus Gregorius (590-604) expliciet dat alle bisschoppen gelijk zijn. Hij verwierp specifiek het idee dat enige bisschop de voornaamste leider van de Kerk zou kunnen zijn.

De claim van pauselijke onfeilbaarheid kan de proef van de geschiedenis niet doorstaan. Bijvoorbeeld: paus Zosimus (417-418) herriep een verklaring van een vorige paus. En hij trok ook een leerstellige verklaring in die hijzelf eerder maakte. Paus Honorius werd veroordeeld als ketter door het Zesde Oecumenische Concilie (680-681). Hij werd ook als ketter veroordeeld door paus Leo II, zowel als door elke andere paus tot de 11de eeuw. Hier zien we dus ‘onfeilbare’ pausen die een andere ‘onfeilbare’ paus veroordelen als ketter. In 1870 schafte het Eerste Vaticaans Concilie ‘onfeilbare’ pauselijke decreten af, en de decreten van twee ‘onfeilbare’ concilies.

In de 17de eeuw veroordeelde de Katholieke Kerk Galileo officieel als ketter omdat hij leerde dat de aarde om de zon draait. Dit laatste is echter niet in strijd met de Bijbel, maar het was in strijd met de 17de eeuwse katholieke theologie. De Griekse filosoof Aristoteles leerde dat de zon om de aarde draait. Aristoteles beïnvloedde Thomas van Aquino, een 13de eeuwse theoloog en “doctor van de Kerk” wiens theologie een grote impact had op de Katholieke Kerk. Vele moderne astronomen geloven dat Galileo gelijk had. Anderen menen echter dat Einsteins relativiteitstheorie de vraag irrelevant maakt. Hoe dan ook, Galileo was geen ketter door het oneens te zijn met Aristoteles. De ‘onfeilbare’ verklaring van de Katholieke Kerk over Galileo’s leer was verkeerd.

De meeste mensen hebben wel gehoord van een “pauselijke bul” en “onfeilbaarheid”, maar weet u wat dat eigenlijk inhoudt? Het volgende is het slot van de bul Ineffabilis Deus waarin paus Pius IX het dogma uitvaardigde van de onbevlekte ontvangenis van Maria, in 1854:

“Daarom, als sommigen het zouden wagen in hun harten anders te denken dan wij hebben bepaald (God verhoede), zullen zij weten en grondig begrijpen dat zij door hun eigen oordeel veroordeeld zijn, en schipbreuk geleden hebben ten aanzien van het geloof, en afgevallen zijn van de eenheid van de Kerk, en, bovendien, dat zij, door deze daad, zichzelf onderwerpen aan de straffen die voorgeschreven zijn door wet, indien door woord of geschrift, of enige andere uitwendige middelen, zij durven te kennen geven wat zij in hun harten denken”.

De frase “zichzelf onderwerpen aan de straffen die voorgeschreven zijn door wet” is significant omdat minder dan 30 jaar eerder, een man in Spanje geëxecuteerd werd voor ketterij.

 

MARIA-VERSCHIJNINGEN

Op 13 mei 1981 schoot een man paus Johannes Paulus II neer. Toen de ziekenwagen hem naar het ziekenhuis reed, bleef de paus bidden: “Maria, mijn moeder! Maria mijn moeder!” Een jaar later deed hij een bedevaartstocht naar Fatima om ‘O.L.V. van Fatima’ te danken voor het redden van zijn leven. De video Catholicism: Crisis of Faith toont de paus wanneer hij de voeten kust van het Mariabeeld.

image170image493U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten – een gedeelte van het tweede gebod (over het maken van afbeeldingen) heeft de Roomse kerk heeft weggelaten: zie Exodus 20:4-5 en hier de katholieke versie.

Miljoenen pelgrims gaan naar de heiligdommen die gewijd zijn aan de verschijningen van Maria. Elk jaar gaan 15 tot 20 miljoen pelgrims naar Guadelupe in Mexico, 5,5 miljoen naar Lourdes, 5 miljoen gaan naar Czestochowa (Jasna Gora) in Polen, en 4,5 miljoen naar Fatima in Portugal. Speciale datums brengen grote massa’s bijeen. Op 15 augustus een half miljoen pelgrims naar Czestochowa. Op 13 oktober een miljoen mensen naar Fatima. Op 12 december 1999 gingen er 5 miljoen pelgrims naar Mexico om er ‘O.L.V. van Guadelupe’ te eren.

image172Aanbidden deze pelgrims Maria? U kan ze observeren en zien voor uzelf in de video met de titel Messages from Heaven. Hierin ziet u de paus zich buigen voor een afbeelding van Maria en de plaats bewieroken. U zult miljoenen pelgrims in een processie zien gaan, terwijl ze een beeld volgen van ‘O.L.V. van Fatima’ en liederen zingen tot haar eer. U zult miljoenen mensen in een processie zien gaan, terwijl zij een afbeelding volgen van ‘O.L.V. van Guadelupe’. U zult mensen zien wenen en hun armen opsteken naar Maria. U zult de grootste verzameling bisschoppen en kardinalen zien sinds het Tweede Vaticaans Concilie, samen met paus Johannes Paulus II in een plechtige wijding van de wereld aan het Onbevlekte Hart van Maria.

 

CONCLUSIE

Spreuken 14:12 zegt:
image501Er is soms een weg die iemand recht schijnt,
maar het einde ervan zijn wegen van de dood.

Onze geesten kunnen misleid zijn en zo ook de geesten van bisschoppen en pausen. Enkel de Bijbel is betrouwbaar. Wanneer religieuze tradities in tegenstrijd zijn met de volle betekenis van de Schrift dan moeten wij die tradities achterwege laten. Wij kunnen het ons niet veroorloven anders te doen, omdat onze eeuwige bestemming op het spel staat. De apostelen zeiden tot de religieuze leiders van die dagen:

Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. (Handelingen 5:29b)

Een oude lofzang zegt terecht: “Op Christus de stevige Rots sta ik. Alle andere grond is mulle zand”.

Als u er niet van overtuigd bent dat het Katholicisme een bepaald niveau van “devotie” tot Maria aanmoedigt, en het zelfs eist, en dat dit echt wel een vorm van aanbidding is, dan daag ik u uit om God Zelf in gebed te vragen hoe Hij hierover denkt. Indien u dit oprecht doet, en ervoor open staat dat God u de waarheid toont, dan zal Hij dat beslist doen.

 

 

Contact

Om de auteur te contacteren stuurt u een e-mail (in het Engels) naar MaryAnnCollins@juno.com.

Het gebruik van dit artikel

U hebt mijn toestemming om dit artikel te kopiëren, geheel of gedeeltelijk. U hebt mijn toestemming om eruit te citeren. U mag het op uw eigen website of in publicaties plaatsen. Ik wens verder geen enkele financiële bijdrage.

De informatie in dit artikel is het resultaat van vele jaren persoonlijke strijd en zoeken naar de waarheid. Ik wil het de mensen zo gemakkelijk mogelijk maken om deze informatie in handen te krijgen en wens dat het doorgegeven wordt aan ieder die erdoor geholpen mag worden.

Moge de Heer Zijn waarheid zegenen en openbaren aan iedereen die dit artikel leest.

Mary Ann Collins

1 Juli 2001