Aan God gelijk

 

image753Toen Eva in het paradijs tegen de slang zei dat ze van God niet van die vruchten mochten eten omdat ze anders zouden sterven, antwoordde de slang: Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als God zullen zijn.

Waarom zei de satan dat? Interesseerde Eva dat, dat gelijk worden aan God? Iets verder zien we wel dat ze het aanlokkelijk vond dat de boom haar wijsheid zou schenken.

We zien door de profeet Jesaja iets van wat er in de satan zelf omging in de hemel voordat hij viel: Ik stijg op tot boven de wolken, ik zal zijn als de Allerhoogste. Dus ook hij wilde aan Hem gelijk worden.

Zou God dat verlangen in zijn schepsels gelegd hebben? Moet wel, waar komt dat anders vandaan? En de satan wist schijnbaar dat het in de mens lag, anders was hij er niet mee gekomen. Hij en Eva zijn er in ieder geval verkeerd mee omgegaan.

Maar je zou toch denken dat een schepsel natuurlijk nooit gelijk aan God zou kunnen worden. Of toch?

En omdat Hij zijn overweldigende majesteit wil tonen, heeft Hij degenen die het voorwerp zijn van zijn barmhartigheid ertoe voorbestemd om in zijn majesteit te delen, zegt Paulus tegen de gemeente in Rome.
Dat wijst al een beetje die kant op.

Ook horen we Jezus in het hogepriesterlijk gebed zeggen: Ik heb hen laten delen in de grootheid die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals Wij: Ik in hen en U in Mij. In dit gebed zien we ook Gods hart met een sterk verlangen alles met ons te willen delen, maar dan ook werkelijk alles.


Volmaaktheid

Er wordt in de brieven van het Nieuwe Testament veel gesproken over de volmaaktheid en heerlijkheid waartoe de gemeente, de kerk verheven gaat worden. Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is, begon Jezus al te zeggen in de Bergrede. 

image754En natuurlijk kunnen we dat niet, tenzij Gods Geest in ons komt wonen en in ons aan de slag gaat. En dat doet Hij bij iedereen die wil.

Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.

En dat moet ook wel, want wij zijn het lichaam van Christus en het zou er erg slordig uitzien als het lichaam van de Zoon van God  niet volmaakt zou zijn, dat kan natuurlijk niet, Hij moet ons wel tot de staat van volmaaktheid brengen. Hij is het hoofd en wij het lichaam en eigenlijk worden we dan op hetzelfde niveau gebracht als Jezus door één lichaam met Hem te vormen.

Er zijn twee soorten volmaaktheid, de volmaaktheid die we ontvangen (hebben) en de volmaaktheid die bewerkt wordt en tenslotte nog de volmaaktheid waarmee we overgoten worden als Jezus terug komt. In de brief aan de Filippenzen komt dat eigenlijk mooi tot uitdrukking: Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. Hierop moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten. Hij noemt ons dus al volmaakt, maar we moeten het nog wel bereiken…

Door de offerdood van Jezus zijn wij volkomen vergeven en gerechtvaardigd en in Gods ogen dus volmaakt, zoals in de brief aan de Hebreeën te lezen is: Door deze ene offergave heeft Hij hen die zich door Hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht.

image756En er wordt dus een volmaaktheid bewerkt. Paulus heeft veel geleden en gestreden voor de gemeente. In de brief aan de Kolossenzen zegt hij: Met het oog op u heeft God mij die dienende taak toevertrouwd, opdat zijn boodschap in al haar volheid verkondigd wordt: het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen onthuld is. Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken: Christus is in u, Hij is uw hoop op goddelijke luister. Hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten, om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen. Daarvoor span ik mij in en strijd ik met Zijn kracht, die volop in mij werkzaam is.

En als we goed lezen zien we dat het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest de hoop op goddelijke luister is door Gods Zoon. Dat is onze toekomst en daarom worden we tot volmaaktheid gebracht. Alles wat we meemaken, wat God tot ons spreekt, al het lijden is om ons karakter te vormen en ons hart klaar te maken voor het grote bruiloftsfeest. 

Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; maar wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.

Wij zullen Hem gelijk worden, zegt de apostel Johannes. Daar is de belofte van aan God gelijk worden waar Eva en de satan naar verlangden, maar op een heel andere manier. Niet buiten Hem om, maar in eenheid met Hem, volmaakte eenheid, een eenheid die heel ver gaat.


De bruiloft

En nu komt het mooiste. 

Regelmatig hoor je zeggen in een preek dat Gods liefde eindeloos is en dat we die liefde nooit zullen kunnen doorgronden, maar de apostel Paulus zegt: Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat We zullen Zijn liefde echt helemaal gaan kennen, proeven tot het diepste. Duizelingwekkend!

image755In de brief aan de Efeziërs spreekt Paulus over het huwelijk en vergelijkt het voortdurend met de relatie tussen Christus en de gemeente: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één lichaam zijn.’ Dit mysterie is groot – en ik betrek het op Christus en de kerk. Jezus noemt zichzelf verschillende malen de bruidegom, ook Johannes de Doper noemt Hem zo. In de brief aan de Korintiërs zegt Paulus: Ik waak over u zoals God over u waakt. Ik heb u aan één man uitgehuwelijkt, aan Christus, en ik wil u als een reine bruid aan Hem geven.

In het boek Openbaringen, de grote finale, zien we de bruiloft naderen: Toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte, van geweldige watermassa’s en van krachtige donderslagen zeggen: ‘Halleluja! De Heer, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich genomen. Laten we blij zijn en jubelen, laten we hem de eer geven! Want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen.’ 

En dan komt het huwelijk tussen de Zoon van God en zijn bruid, de gemeente. En dat zal net zo intiem worden als een huwelijk tussen man en vrouw, intiemer zelfs, want er zal volmaakte overgave zijn. Zoals een man alleen kan trouwen met een vrouw van zijn soort, van het menselijke ras, zo kan de Zoon van God alleen trouwen met een vrouw van zijn soort. Dat wil zeggen dat alle mensen die de gemeente vormen gelijk gemaakt zullen worden aan Hem. Door dit huwelijk zal de bruid een volkomen eenheid gaan vormen met Hem, één lichaam, één geest. Dat is, zoals Paulus zegt, een enorm groot geheimenis dat vanaf het begin verborgen is geweest. Eén worden met God, samensmelten met Hem. Dan begint er een tijd die met helemaal niets meer te vergelijken is. 

Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie Hem liefheeft.

image488