Ik verzeker jullie: wat je de Vader ook vraagt in mijn naam – Hij zal het je geven

Dat klinkt goed, direct maar uitproberen, zou ik zo zeggen.
Best kans dat je direct antwoord krijgt op bepaalde dingen, zeker als je net bekeerd bent.

Maar – kijk daar heb je die ‘maar’ weer – je moet de titeltekst wel in de context van de hele Bijbel bekijken.

image544Trouw en gehoorzaamheid

Op de eerste plaats sprak Jezus tegen zijn discipelen die Hem trouw gevolgd waren, niet tegen mensen die afgehaakt waren of Hem op een afstandje volgden en natuurlijk helemaal niet tot die opstandig of schijnheilig waren.

Als jullie in Mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren, zegt Jezus.

Dat is in de natuurlijke wereld eigenlijk ook zo. Een vader kan tegen zijn zoon, die bij hem woont en met hem werkt, zeggen: Vraag maar wat je wilt, je krijgt het. Tussen die twee is een vertrouwensband. Maar het lijkt me sterk dat die vader datzelfde zou zeggen tegen een andere zoon die met een grote mond weggelopen is en een crimineel leven leidt.

Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden en ontvangen we van Hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat Hij wil.

Dus hoe intiemer we met God zijn, hoe gehoorzamer, hoe meer we kunnen ontvangen. 

Geloof

Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen.

Hier komt geloof om de hoek kijken en wat voor ’n geloof! Jezus zei vaak tegen iemand die voor genezing bij Hem kwam: Uw geloof heeft u gered of  Zoals u geloofd hebt, zo zal het gebeuren. Dus geloof is essentieel.

image535Jakobus zegt: Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen. Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen.

Hier zie je dat geloof ook een gevolg is van een standvastig leven met God. Als je heen en weer zwalkt word je onzeker, ook tegenover God.


Maar geloof is ook een gave. De heilige Geest kan een zekerheid in ons hart leggen dat God ons iets wil geven.

En Jezus zegt: Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: Kom van je plaats en stort je in zee, en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren.
Vlak daarvoor staat: Heb vertrouwen in God. Maar zo staat het niet in de grondtekst, daar staat: Heb geloof van God. Hier is dus duidelijk sprake van een gave.

De meesten zeggen dat Jezus hier geestelijke bergen mee bedoelt. Oké, laten zij die dat geloven geestelijke bergen verplaatsen. En als het ooit nodig wordt en iemand heeft er geloof voor, laat hij dan een echte berg aan de kant zetten.

In Jezus’ naam

En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal Ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal Ik het doen, zegt Jezus.

En in Zijn naam vragen wil natuurlijk niet zeggen dat het een soort toverformule wordt aan het einde van een gebedje, zoals je dat vaak hoort.
In Jezus’ naam vragen wil zeggen dat er vanuit eenheid met Jezus gebeden wordt, beseffende wie Hij is en wat Hij gedaan heeft om de barricade tussen God en ons weg te nemen. Het is dus een houding van nederigheid; wij kunnen niet in onze eigen naam bidden omdat we van onszelf niet rechtvaardig, niet waardig zijn. Maar dankzij Jezus mogen we voor Gods troon komen en het is Hij die onze gebeden ‘veredelt’.

Prioriteit

Laten we het begin van het Onzevader bekijken, het voorbeeldgebed dat Jezus aan zijn discipelen gaf:
Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.

Niks ikke, ikke, ikke; hier wordt Gods zaak op de eerste plaats gezet. Iemand die voor zichzelf leeft moet niet menen veel te kunnen krijgen, zoals Jakobus zegt: En als u bidt ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt: u wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. Maar iemand die voor Gods eer leeft zal in het gebed de juiste dingen vragen en dus veel meer kans op gebedsverhoring hebben.

En als God op de eerste plaats komt, dan is voor jou deze belofte: Verlustig je in de Here, dan zal Hij je geven de wensen van je hart.

 

Naar Zijn wil bidden

Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we Hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil, zegt Johannes.

En Zijn wil leer je kennen door een intiem leven met God te leiden, door veel in zijn Woord te lezen en door naar de heilige Geest te leren luisteren.

In de Bijbel kunnen we lezen dat Jezus voortdurend voor ons pleit, maar ook de heilige Geest: Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die Hem toebehoren.
Dat is dus schijnbaar het belangrijkste gebed: voor elkaar pleiten, voorbede doen, dat is altijd Gods wil.

En als je altijd verhoord wil worden dan is het bidden in tongen de oplossing. Dan laat je Gods Geest in je bidden en zijn gebeden worden altijd verhoord – die zijn altijd naar Gods wil.

 

Liefdeloosheid

In Spreuken staat: Wie zijn oren sluit voor het gejammer van de arme zal ooit zelf om hulp schreeuwen, en geen antwoord krijgen.

image548En Petrus zegt: U, mannen, moet verstandig omgaan met uw vrouw, die brozer is dan u. Behandel haar met respect, want zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven. Dan staat niets uw gebeden in de weg.

Jesaja zegt: De arm van Jahweh is niet te kort om te redden, zijn gehoor niet te zwak om te luisteren – jullie wangedrag is het dat jullie en je God uit elkaar heeft gedreven; door jullie zonden houdt hij zich verborgen en wil Hij je niet meer horen.

Hier wordt dus gesproken over mogelijke barricades waardoor gebeden zelfs niet eens aankomen bij God. Jezus geeft dat eigenlijk ook al aan in het OnzeVader:
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was… Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven.

Demonen

Een andere blokkade kunnen demonen zijn.

Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen, zegt Paulus.

We hebben door bij God te horen automatisch vijanden die iedere gelegenheid aangrijpen om ons dwars te zitten en zegeningen tegen te houden. In Daniël zien we een detail daarvan:
Toen zei hij: ‘Wees niet bang, Daniël, want vanaf de eerste dag dat je inzicht probeerde te verkrijgen door in deemoed te buigen voor je God, is je gebed verhoord, en daarom ben Ik gekomen. Maar de vorst van het Perzische koninkrijk heeft Mij eenentwintig dagen tegengehouden voordat Michaël, een van de voornaamste vorsten, mij te hulp schoot toen ik daar, bij de koningen van Perzië, zo alleen stond.

Dus Daniëls gebed was wel direct verhoord, maar het duurde 3 weken voordat de verhoring aankwam.

En soms worden onze gebeden verhoord en komt de duivel roven. Dan moeten we hem achterna, hem binden en de buit terugnemen.

Volharding

In Lucas 18:1-8 zegt Jezus dat we moeten volharden in het gebed, tegen het doorzeuren aan, zonder te verslappen. Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? zegt Jezus.
Ergens anders zegt Hij: Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. Maar het gaat niet altijd bij het eerste klopje open. En soms moet er gevast worden; God wil zien dat we het echt menen en er alles voor over hebben, en sommige demonen gaan alleen aan de kant als er gevast wordt.

image426Vurig gebed

In Handelingen 1:14 staat: Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed... Zij wachtten in de bovenkamer op de heilige Geest, maar niet achterovergeleund in een fauteuil.

En Paulus zei: Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus en met een beroep op de liefde van de Geest, vraag ik u dringend om samen met mij vurig tot God te bidden.

En over Elia zegt Jacobus: Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Elia was een mens als wij, en nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er drieëneenhalf jaar lang geen regen gevallen op het land.
Elia was een mens zoals wij, maar … hij bad vurig. Ik heb in mijn leven ervaren dat als ik met heel mijn hart en vol vuur kon bidden de verhoring vaak dichtbij was. Je kunt natuurlijk ook heel luid bidden om dat vuur te imiteren, maar dat werkt dus niet.

Gezamenlijk gebedimage294

Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden’, zegt Jezus.

Eenheid is heel erg belangrijk. God wil dat zijn kinderen samenkomen en als een eenheid samen optrekken. Tezamen zullen ze ook één bruid moeten gaan vormen voor Jezus. Maar samen bidden is vaker ook nodig om overwinning in een geestelijke strijd te kunnen krijgen, omdat de klus voor een persoon gewoon te groot kan zijn.

En voor elkaar bidden werkt meestal beter dan voor jezelf bidden.

Maar waarom eigenlijk bidden?

Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het Hem vragen.

Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten? of: Wat zullen we drinken? of: Waarmee zullen we ons kleden? – dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.

Dus waarom nog bidden?
Er zijn inderdaad dingen die we ontvangen zonder te bidden als we God op de eerste plaats hebben staan, zeker wat ons eigen onderhoud betreft.
Maar God wil in eenheid met ons opereren en ons naar Zijn niveau brengen en gebed is daar een middel toe. Het eerste wat gebed doet is ons in image545Gods aanwezigheid brengen en vanuit die gemeenschap worden wij door de heilige Geest betrokken bij wat in Gods hart leeft. Gebed kan bij momenten veel uit stilte bestaan zodat we Hem kunnen horen en door de heilige Geest geïnspireerd kunnen worden om voor de juiste dingen te bidden en de juiste dingen te doen.

De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die Hem toebehoren.

Tot slot

image155We moeten ons niet laten ontmoedigen door alle voorwaarden die er zijn om gebedsverhoring te kunnen beleven. God is een God van liefde, Hij houdt van ons, Hij is genadig en kan ons onverwachts zelfs meer geven dan wij bidden of verwachten. Het is een kwestie van vol vertrouwen als een kind naar Hem toe te gaan en op Hem rekenen.