JEHOVA’S GETUIGEN

us

       

 

Bent u Jehovah’s getuige en verlangt u meer te weten over het fundament en de historische achtergronden van de beweging, klik dan op deze link. Auch im deutsch.

Bent u Jehovah’s getuige en verlangt u geestelijk naar meer, klik dan op deze link.

Graf van “oprichter” C. T. Russell met daarachter de piramide van Gizeh
(geplaatst door (mede-)oprichter J.F. Rutherford), met de symbolen van
de tempeliers. Op de achtergrond het gebouw van de vrijmetselaars.

Inleiding

Dit artikel is bedoeld als hulp bij gesprekken met Jehova’s getuigen. Het is vooral een verzameling Bijbelteksten die hun dwalingen weerleggen.

De aanhalingen zijn genomen uit hun eigen Bijbel: de Nieuwe Wereldvertaling van de Heilige Schrift (2010). Het opvallende aan deze nieuwste vertaling is dat als de 144.000 ‘gezalfde’ Jehova’s getuigen zich in de Bijbel aangesproken voelen zij hoofdletters gebruiken, maar bij het verwijzen naar de Vader, naar Jezus en de heilige Geest niet.

Teksten die duidelijk anders zijn vertaald dan de protestantse of katholieke vertalingen en daardoor hun ‘bewijzende kracht’ verloren hebben (voor Jehova’s getuigen) zijn niet opgenomen. Bijvoorbeeld in Johannes staat er: ” … en het Woord was God”, maar in hun vertaling: “en het Woord was een god”.

Met deze verzameling Bijbelteksten zouden we mooi op ze in kunnen hakken, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. God heeft iedereen lief.

Iets wat ze vaker treft zijn persoonlijke getuigenissen van hen die een persoonlijk contact met God ervaren; getuigenissen van gebedsverhoring, innerlijke genezing, enz., dingen die ze zelf nooit of zelden beleven.

Niet alles aspecten van hun dwaling zijn hier aan de orde gekomen, maar wel de belangrijkste, die aan de deur dan ook ter sprake kunnen komen.

Wat bij hen het meeste opvalt, is hun naam: Jehova’s getuigen. Waar komt deze naam Jehovah vandaan?

image345De oorspronkelijke schrijftaal van het Hebreeuws kent alleen medeklinkers. De naam van God werd zo geschreven: JHWH. De Joden spraken sinds Nehemia uit vrees voor God Zijn naam niet meer uit. In plaats daarvan zeiden ze: Adonaj, wat Heer betekent (de protestanten hebben later deze gewoonte overgenomen).

Om aan te duiden dat Adonaj gezegd moest worden waar JHWH staat, zetten de Masoreten (Bijbelschrijvers van 200-1400 n.Chr.) de klinkers van Adonaj tussen de medeklinkers van JHWH – dat werd dan JHoWaH (de eerste A werd er niet tussen gezet, waarschijnlijk omdat die weinig beklemtoond is). De uitspraak Jehovah is dus een vergissing. Hoogstwaarschijnlijk is de uitspraak Jahweh geweest. In het woord hallelu-ja, wat alle eer aan God betekent, duidt de laatste lettergreep op God: ‘Jah’-weh. Zo zijn er meer woorden die op jah eindigen, wijzende op God (zie bv. Openb. 19:4 van hun vertaling).

Niet dat dit feit zo belangrijk is, maar het is interessant om te weten …

De belangrijkste dwalingen zijn:
 • Alles draait om de naam Jehovah en niet om de naam van Jezus
 • Jezus is niet God, maar de geschapen engel Michaël, die bij de doop door Johannes de Doper Zoon van God is geworden
 • De heilige Geest is geen (goddelijke) persoon, maar een goddelijke energie
 • De boodschap van de verzoening staat niet centraal
 • Jezus’ lichaam is niet uit de dood opgestaan en onze lichamen staan ook niet op
 • De satan heeft geregeerd van 607 v.Chr. tot 1914 n.Chr. En Jezus is 1 okt. 1914 teruggekomen en de ontslapen gelovigen zijn toen opgewekt
 • De aarde en de hemel zullen niet letterlijk door vuur vergaan
 • De hel als eeuwige straf bestaat niet
 • Dood betekent volkomen buiten bewustzijn
 • Israël heeft geen plaats meer in Gods heilsplan
 • De 144.000 uit Openb. 7:4 vormen een elitegroep van de Jehova’s getuigen; de schare die niemand tellen kan een gedeelte van de overige Jehova’s getuigen
 • Alleen de 144.000 komen in het nieuwe Jeruzalem, worden de bruid van Christus, mogen aan het avondmaal deelhebben, zijn zonen van God, gevuld met de heilige Geest en zullen als koningen heersen in het duizendjarig rijk
 • De Wachttoren is het kanaal van zuivere Bijbeluitleg …

 

Ieder hoofdstuk in dit boekje begint met een stelling van de Wachttorengemeenschap, daaronder gevolgd door antwoorden van Gods Woord.

image339Mijn schapen horen naar mijn stem, zegt Jezus. De schapen uit de Jehova-kudde horen naar de stem van de Wachttoren. Het is een leven uit slavernij en niet uit genade. Velen van hen hebben geen persoonlijk contact met God. De vrede en vreugde en bevrijdende kracht die wij mogen ervaren is iets wat ook zeker aan hen uitgedeeld mag worden.

Ik wens je Gods liefde en wijsheid toe in je contacten met deze ‘getuigen’

 

Van Jehovah moet getuigd worden (?)

Getuigen van Jehovah of getuigen van Jezus?

Christenen werden in het N.T. nooit Jehova’s getuigen genoemd; de naam Jehovah (Jahweh) komt in het N.T. niet eens voor; wel in hun vertaling, maar daar is het een vertaling van het Griekse woord ‘Kurios’, wat ‘Heer’ betekent, dus een lichtelijk slordigheidje ter ondersteuning van hun leer.

In Jesaja 44:8 staat: Gij zijt Mijn getuigen (op deze tekst beroepen de Jehova’s getuigen zich), maar dat sprak Jahweh tot het volk Israël.

Hand. 1:8

GIJ zult getuigen van mij, zegt Jezus. 

Joh. 15:26
… de geest der waarheid, die van de Vader uitgaat, zal die getuigenis over mij afleggen; en GIJ moet op UW beurt getuigenis afleggen …

Hand. 5:42
En zij bleven zonder ophouden elke dag in de tempel en van huis tot huis onderwijzen en het goede nieuws over de Christus, Jezus, bekendmaken.

Hand. 8:5
Zo daalde Filippus af naar de stad Samaria en ging hun de Christus prediken.

Hebr. 3:1
… heilige broeders, deelgenoten van de hemelse roeping, beschouwt de apostel en hogepriester die wij belijden – Jezus.

Openb. 20:4
Ja, ik zag de zielen van hen die met de bijl ter dood gebracht waren wegens het getuigenis dat zij hadden afgelegd omtrent Jezus en wegens het spreken over God. (in het laatste stukje staat er in de grondtekst eigenlijk: en om het Woord van God).

Openb. 19:10
… uw broeders, die het werk hebben dat bestaat in het getuigenis afleggen omtrent Jezus.

 

Jezus staat niet centraal (?)

Kol. 1:16
… want door bemiddeling van hem werden alle [andere] dingen in de hemelen en op de aarde geschapen, de zichtbare en de onzichtbare, of het nu tronen of heerschappijen of regeringen of autoriteiten zijn. Alle [andere] dingen zijn door tussenkomst van hem en voor hem geschapen (wijzelf dus ook)

Joh. 5:22-23
… Want de Vader oordeelt volstrekt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon toevertrouwd, opdat allen de Zoon zouden eren evenals zij de Vader eren.

Rom. 1:6
… GIJ, die zijt geroepen om Jezus Christus toe te behoren …

Fil. 3:7-11
Maar alles wat winst voor mij was, heb ik ter wille van de Christus als verlies beschouwd. Ja, wat dat aangaat, ik beschouw alle dingen ook werkelijk als verlies wegens de uitnemende waarde van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer.

Om zijnentwil heb ik het verlies van alle dingen aanvaard en ik beschouw ze als een hoop vuil, opdat ik Christus moge winnen en in eendracht met hem bevonden word, niet mijn eigen rechtvaardigheid hebbend, die voortvloeit uit de wet, maar die welke door middel van geloof in Christus is, de rechtvaardigheid die van God komt op basis van geloof, ten einde hem te kennen …

1 Joh. 5:11-12
En hierin bestaat het gegeven getuigenis, dat God ons eeuwig leven heeft gegeven, en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft dit leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft dit leven niet.

Kol 1:19
… het heeft God goedgedacht de gehele volheid in hem te doen wonen

1 Kor. 1:23
… wij prediken een aan de paal gehangen Christus …

Joh. 16:13-14
… de geest der waarheid zal u in alle waarheid leiden … Die zal Mij verheerlijken, want hij zal van het mijne ontvangen en het u bekendmaken, zei Jezus.

Hand. 9:4-5
Saulus, Saulus, waarom vervolgt gij mij? Hij zei: “Wie zijt gij Heer?” Hij zei: “Ik ben Jezus, die gij vervolgt”.

Hand. 16:31
Geloof in de Heer Jezus en gij zult gered worden, gij en uw huisgezin.

Kol. 1:1,7
Paulus, door Gods wil een apostel van Christus Jezus … … een getrouwe dienaar van de Christus.

Hebr. 12:2
… terwijl wij oplettend het oog gericht houden op de Voornaamste Bewerker en Volmaker van ons geloof, Jezus.

Ef. 3:17
… dat de Christus door middel van [UW] geloof in UW hart woont met liefde..

 

Het gaat om de naam ‘Jehovah’ (?)

In Joh. 17:26 zegt Jezus: En ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal hem bekendmaken… Jehova’s getuigen zeggen dat het hier om de naam van Jehovah gaat. Maar iedereen kende die naam al …

Verkondiging

Hand. 4:12
… want er is onder de hemel geen andere naam [Jezus] die onder de mensen is gegeven, waardoor wij gered moeten worden.

image362Fil. 2:9-11
… de naam gegeven die boven elke [andere] naam is, zodat in de naam van Jezus iedere knie zich zou buigen.

Matt. 12:21
Voorwaar, op zijn naam zullen natiën hopen.

Hand. 5:40
… gaven hun bevel niet meer op basis van Jezus’ naam te spreken.

Hand. 9:15-16
… deze man is mij een uitverkoren vat om mijn naam uit te dragen.

Hand. 19:17
… de naam van de Heer Jezus werd aanhoudend grootgemaakt.

Bekering, vergeving en rechtvaardiging in de naam van Jezus

Luk. 24:47
…en op basis van zijn naam zou er in alle natiën berouw tot vergeving van zonden gepredikt worden …

Hand. 10:43
Over hem leggen alle profeten getuigenis af dat een ieder die geloof in hem stelt, vergeving van zonden krijgt door middel van zijn naam.

1 Kor. 6:11
… gij zijt rechtvaardig verklaard in de naam van onze Heer Jezus Christus en met de geest van onze God.

image361Doop in de naam van Jezus

Hand. 10:48a
Daarop gebood hij dat zij in de naam van Jezus Christus gedoopt zouden worden.

Hand. 19:5
Toen zij dit hoorden, werden zij in de naam van de Heer Jezus gedoopt.

Hand. 22:16
En nu, waarom talmt gij nog? Sta op, laat u dopen en was uw zonden weg doordat gij zijn naam aanroept.

Christenen komen samen in de naam van Jezus

Matt. 18:20
… waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.

Geloof in de naam van Jezus

Joh. 20:31
Maar deze zijn opgetekend opdat GIJ moogt geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat GIJ door te geloven leven moogt hebben door middel van zijn naam.

1 Joh. 3: 23
Ja, dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus, en elkaar liefhebben, zoals hij ons een gebod gegeven heeft.

1 Joh. 5:11-13
En hierin bestaat het gegeven getuigenis, dat God ons eeuwig leven heeft gegeven, en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft dit leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft dit leven niet. Ik schrijf U deze dingen opdat GIJ moogt weten dat GIJ eeuwig leven hebt, GIJ die UW geloof in de naam van de Zoon van God stelt.

Joh. 3:18
Hij die geloof oefent in hem, wordt niet geoordeeld. Hij die geen geloof oefent, is reeds geoordeeld, omdat hij geen geloof heeft geoefend in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Overgave

Hand. 15:25b-26
Paulus en Barnabas…, mensen die hun ziel voor de naam van onze Heer Jezus Christus hebben overgegeven.

Kol. 3:17
En wat gij ook doet in woord of in werk, doet alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl GIJ God, de Vader, door bemiddeling van hem dankt (vorige vertaling: …de Heer Jezus, God, de Vader, dankend…

Gebedsverhoring

image306Joh. 14:13-14
…En wat GIJ ook vraagt in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in verband met de Zoon verheerlijkt moge worden. Indien GIJ iets vraagt in mijn naam, ik zal het doen.

Joh. 15:16
… opdat GIJ zoudt heengaan en vrucht zoudt blijven dragen en dat UW vrucht zou blijven, opdat wat GIJ de Vader ook vraagt in mijn naam, hij het U zou geven.

Joh. 16:23
Indien GIJ de Vader om iets vraagt, zal hij het U in mijn naam geven.

Wonderen in de naam van Jezus

Mark. 16:17
Voorts zullen deze tekenen hen vergezellen die geloven: Met gebruikmaking van mijn naam zullen zij demonen uitwerpen, zij zullen in talen spreken …

Hand. 3:6
Doch Petrus zei: “Zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik wél heb, geef ik u: In de naam van Jezus Christus de Nazarener, loop!”

Hand. 4:30
… terwijl er tekenen en wonderen geschieden door middel van de naam van uw heilige knecht Jezus.

Hand. 16:18
Tenslotte begon het Paulus te vervelen, en hij keerde zich om en zei tot de geest: Ik beveel u in de naam van Jezus Christus van haar uit te gaan.

Vervolgingen door de naam van Jezus

Matt. 10:22
En GIJ zult ter wille van mijn naam voorwerpen van haat zijn voor alle mensen.

Matt. 19:29
En een ieder die ter wille van mijn naam huizen of broers of zusters of vader of moeder of kinderen of landerijen heeft verlaten, zal vele malen meer ontvangen en eeuwig leven beërven.

Luk. 21:12
Maar vóór al deze dingen zullen de mensen de hand aan U slaan en U vervolgen, door U over te leveren aan de synagogen en gevangenissen, en U voor koningen en bestuurders te slepen ter wille van mijn naam.

Hand. 5:41
… verheugd dat zij waardig gerekend waren ten behoeven van zijn naam oneer te lijden

Hand. 21:13
Wees ervan verzekerd dat ik bereid ben mij te Jeruzalem niet alleen te laten binden, maar er ook te sterven voor de naam van de Heer Jezus.

1 Petrus 4:14
Indien GIJ om de naam van Christus wordt gesmaad, zijt GIJ gelukkig, want de geest der heerlijkheid, ja, de geest van God, rust op U.

vers 16:
… maar God blijven verheerlijken in deze naam.

Volharding voor de naam van Jezus

Openb. 2:3
… gij hebt ter wille van mijn naam standgehouden …

Openb. 2:13
… toch blijft gij aan mijn naam vasthouden, en gij hebt uw geloof in mij niet verloochend …

Openb. 3:8
… gij hebt mijn woord bewaard en hebt u niet ontrouw getoond aan mijn naam.

Jezus is niet God, maar is Michaël de aartsengel (?)

Waar staat dat? En wie is de persoon waar Daniël 10:5-21 over spreekt?

image158…en zie! Michaël, een van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen, zegt deze persoon; dus iemand in rang boven deze aartsengel.

Hebr. 1:6b
Doch wanneer hij wederom zijn Eerstgeborene de bewoonde aarde binnenleidt, zegt hij: En al Gods engelen moeten hem hulde brengen.

Kol. 1:16
…door bemiddeling van hem werden alle [andere] dingen in de hemelen en op de aarde geschapen, de zichtbare en de onzichtbare, of het nu tronen of heerschappijen of regeringen of autoriteiten zijn. Alle [andere] dingen zijn door tussenkomst van hem en voor hem geschapen.

Joh. 1:1-3
In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was een god*. Deze was in het begin bij God. Alle dingen zijn door bemiddeling van hem ontstaan, en afgescheiden van hem is zelfs niet één ding ontstaan.

Dus alles en ook de engelen zijn door Jezus geschapen; een schepsel door zichzelf geschapen dat anderen schept?

Jezus’ goddelijkheid

Matt. 18:20
… waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden.

Hoe kan een ‘niet-God’ op honderdduizenden plaatsen tegelijk zijn?

Joh. 5:18
Om die reden waren de joden er nog meer op uit hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat schond, maar ook God zijn eigen Vader noemde, waardoor hij zichzelf aan God gelijk maakte.

Joh. 14:9b
Wie mij heeft gezien, heeft [ook] de Vader gezien.

Joh. 20:28
Thomas gaf hem ten antwoord: “Mijn Heer en mijn God!”
Zou een Jehova’s getuige zó gereageerd hebben?
Jezus corrigeerde Thomas hier niet.

1 Joh. 1:2 en 5:20c
… berichten U over het eeuwige leven, dat bij de Vader was … (het woord ‘over’ stond niet in de vorige vertaling en staat ook niet in de grondtekst, en voor ‘berichten’ staat er eigenlijk ‘verkondigen’)

… Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven.

Kol. 2:9
…want in hem woont de gehele volheid van de goddelijke hoedanigheid lichamelijk.
Hoe kan Gods volheid wonen in iets dat kleiner is dan Hijzelf?

Hebr. 7:2b-3
„Koning van Rechtvaardigheid”, en vervolgens ook koning van Salem, dat wil zeggen „Koning van Vrede”. Daar hij zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister is, en noch een begin van dagen noch een einde des levens heeft, maar de Zoon van God gelijk is gemaakt, blijft hij priester voor altijd.

Jezus heeft dus geen begin gekend …

Jahweh is de eerste en de laatste

Jes. 44:6
Dit heeft Jehovah gezegd, de Koning van Israël en zijn Terugkoper, Jehovah der legerscharen: ’Ik ben de eerste en ik ben de laatste, en buiten mij is er geen God.”

Openb. 1:8 (en Openb. 21:6)
“Ik ben de “Alfa en de Omega”, zegt Jehovah God, “Hij die is en die was en die komt, de Almachtige”.

Jezus is de eerste en de laatste

Openb. 22:12-13 (en Openb. 1:17)
“Zie! Ik kom vlug, en het loon dat ik geef, heb ik bij mij, om een ieder te vergelden naar zijn werk. Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.

Jahweh is de Schepper

Jes. 44:24
Ik, Jehovah, ben het die alles doet, die de hemelen uitspande, geheel alleen, de aarde uitspreidde. Wie was bij mij?

Over Jezus staat er geschreven:

Col. 1:16
… door bemiddeling van hem werden alle [andere] dingen in de hemelen en op de aarde geschapen, de zichtbare en de onzichtbare, of het nu tronen of heerschappijen of regeringen of autoriteiten zijn. Alle [andere] dingen zijn door tussenkomst van hem en voor hem geschapen.

Hebr. 1:2-3
…een Zoon, die hij tot erfgenaam van alle dingen heeft aangesteld en door bemiddeling van wie hij de samenstelsels van dingen heeft gemaakt. Hij is de weerspiegeling van [zijn] heerlijkheid en de nauwkeurige afdruk van zijn wezen, en hij houdt alle dingen in stand door het woord van zijn kracht.

En als Jezus alles erft, wat heeft God dan nog?

Jahweh is de sterke God

Jes. 10:21
Slechts een overblijfsel zal terugkeren, het overblijfsel van Jakob, tot de Sterke God.

Jezus is de sterke God:

Jes. 9:6
Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven … En zijn naam zal worden genoemd … Sterke God, Eeuwige Vader …

Jahweh stuurt de profeten

Jer. 35:15
En ik bleef tot U zenden al mijn knechten, de profeten …


Jezus stuurt de profeten:

Matt. 23:34
Ziet, daarom zend ik profeten en wijze mannen en openbare onderwijzers …

Jahweh redt

Jes. 43:11
Ik – ik ben Jehovah, en buiten mij is er geen redder.

Jezus redt:

Luc. 19:10
De Zoon des mensen is immers gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.

Wie kan zonden vergeven dan God alleen? (Luc. 5:21, 7:49)

Luc. 5:24
Opdat GIJ echter zult weten dat de Zoon des mensen de macht heeft op aarde zonden te vergeven -” zei hij tot de verlamde: „Ik zeg u: Sta op …

Alle knie zal zich voor Jahweh buigen

Jes. 45:23 (Rom. 14:11)
Bij mijzelf heb Ik gezworen – uit mijn eigen mond is in rechtvaardigheid het woord uitgegaan, zodat het niet zal terugkeren – dat voor mij elke knie zich zal buigen, [bij mij] iedere tong zal zweren…

Alle knie zal zich voor Jezus buigen:

Phil. 2:9-10
… de naam gegeven die boven elke [andere] naam is, zodat in de naam van Jezus elke knie zich zou buigen.

Jahweh is de Koning der koningen

1 Tim. 6:14-15
…de manifestatie van onze Heer Jezus Christus. Deze [manifestatie] zal de gelukkige en enige Machthebber op de daarvoor bestemde tijden tonen, [hij,] de Koning van hen die als koningen regeren en Heer van hen die als heren regeren, die alleen onsterfelijkheid heeft, die in een ontoegankelijk licht woont…

Jezus is de Koning der koningen:

Openb. 19:16
En op zijn bovenkleed, ja op zijn dij, draagt Hij (Jezus) een naam geschreven: Koning der koningen en Heer der heren.

Jahweh komt alle eer toe!

Openb. 4:11
Gij, Jehovah, ja onze God, zijt waardig de heerlijkheid en de eer en de kracht te ontvangen, want gij hebt alle dingen geschapen, en vanwege uw wil bestonden ze en werden ze geschapen.

Jezus komt alle eer toe:

Joh. 5:22-23
Want de Vader oordeelt volstrekt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon toevertrouwd, opdat allen de Zoon zouden eren evenals zij de Vader eren.

Openb. 5:12-14
Het Lam, dat geslacht werd, is waardig de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en zegen te ontvangen. En elk schepsel dat in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: “Aan Degene die op de troon zit en aan het Lam zij de zegen en de eer en de heerlijkheid en de macht tot in alle eeuwigheid.” En de vier levende schepselen zeiden voorts: „Amen!”, en de oudere personen vielen neer en aanbaden.

Jahweh komt

Zach. 14:5
En Jehovah, mijn God, zal stellig komen [en] alle heiligen met hem.

Jezus komt

Matt. 16:27
Want de Zoon des mensen zal stellig komen in de heerlijkheid van zijn Vader met zijn engelen.

In beide gevallen staat vermeld dat het op de Olijfberg zal zijn. 

De Heilige Geest is geen persoon (?)

De heilige Geest kan bedroefd worden, spreekt, verbiedt, denkt, onderwijst, overtuigt, leidt, verheerlijkt. Kan een ‘energie’ dit?

Ef. 4:30
Bedroeft ook Gods heilige geest niet …

1 Kor. 2:10
… de geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepe dingen Gods.

Matt. 12:32
… spreekt iemand tegen de heilige geest, het zal hem niet worden vergeven …

Mark. 13:11
… want niet GIJ zijt het die spreekt, maar de heilige geest.

Luk. 12:12
… want in datzelfde uur zal de heilige geest U leren welke dingen GIJ behoort te zeggen.

Hand. 13:2
… Terwijl zij openbare dienst voor Jehovah verrichtten en vastten, zei de heilige geest: „Zondert mij …

Hand. 15:28
… het heeft de heilige geest en ons goedgedacht …

Hand. 16:6
… omdat het hun door de heilige geest was verboden het woord in [het district] Asia te spreken.

Hebr. 9:8
Aldus maakte de heilige geest duidelijk …

Joh. 14:26
… de helper, de heilige geest, die de Vader in mijn naam zal zenden, die zal U alle dingen leren …

Joh. 14:16-17
… en ik zal de Vader een verzoek doen en hij zal U een andere helper geven om voor altijd bij U te zijn, de geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, omdat ze hem niet ziet en niet kent. GIJ kent hem, want hij blijft bij U en is in U.

Joh. 16:8, 13-14
En wanneer die gekomen is, zal hij de wereld het overtuigende bewijs leveren aangaande zonde en aangaande rechtvaardigheid en aangaande oordeel.

Wanneer die echter gekomen is, de geest der waarheid, zal hij U in alle waarheid leiden, want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar zal spreken al wat hij hoort en U de komende dingen bekendmaken. Die zal mij verheerlijken, want hij zal van het mijne ontvangen en het U bekendmaken.

Openb. 22:17
En de geest en de bruid blijven zeggen: “Kom!”

Ook wordt er beweerd dat de heilige Geest niet God is.

Maar Petrus zei: „Ananias, waarom heeft Satan u verstout de heilige geest te bedriegen en in het geheim iets van de prijs van het veld achter te houden? … Gij hebt niet mensen bedrogen, maar God.” (Hand. 5:3-4)

Mat.12:31
Daarom zeg ik U: Iedere soort van zonde en lastering zal de mensen worden vergeven, maar de lastering tegen de geest zal niet worden vergeven.

Als de heilige Geest geen persoon zou zijn en niet God zelf, dan is bovenstaande tekst eigenlijk zwaar overdreven.

 

Wonderen en gaven van de Geest zijn uit de tijd (?)

1 Kor. 12:7-10
Doch de manifestatie van de geest wordt aan een ieder voor een nuttig doel gegeven. Aan de een wordt bijvoorbeeld door middel van de geest spraak van wijsheid gegeven, aan een ander spraak van kennis overeenkomstig dezelfde geest, aan een ander geloof door dezelfde geest, aan een ander gaven van gezondmakingen door die ene geest, aan weer een ander het doen van krachtige werken, aan een ander het profeteren, aan een ander het onderscheiden van geïnspireerde uitspraken, aan een ander verschillende talen en aan een ander het uitleggen van talen.

Waar staat dat die gaven op een bepaald moment van de gemeente afgenomen zijn?

1 Kor. 13:8-10
De liefde faalt nimmer. Maar hetzij er [gaven van] profeteren zijn, ze zullen worden weggedaan; hetzij er talen zijn, ze zullen ophouden; hetzij er kennis is, ze zal worden weggedaan.

De kennis is er nog, dus de rest ook.

Matt. 21:21-22
Voorwaar, ik zeg U: Als GIJ maar geloof hebt en niet twijfelt, zult GIJ niet alleen doen wat ik met de vijgenboom heb gedaan, maar ook als GIJ tot deze berg zegt: ’Word opgeheven en in de zee geworpen’, zal het geschieden. En alle dingen die GIJ in gebed en met geloof vraagt, zult GIJ ontvangen.

En waarom bijvoorbeeld niet geloven dat God ons wil genezen?

1 Petrus 2:24
… door zijn striemen zijt GIJ gezond gemaakt.

Mark. 9:23
Alle dingen zijn mogelijk voor wie geloof heeft.

(voor meer over de Geestesgaven, klik hier)

 

Prediking van verzoening staat niet centraal (?)

Hand. 2:38
Hebt berouw, en laat een ieder van U worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van UW zonden, en GIJ zult als vrije gave de heilige geest ontvangen.

2 Kor. 5:18-20
… God, die ons door Christus met zich heeft verzoend en ons de bediening van de verzoening heeft gegeven … “wordt met God verzoend!”

Luk. 24:47
… en op basis van zijn naam zou er in alle natiën berouw tot vergeving van zonden gepredikt worden – te beginnen vanuit Jeruzalem moet GIJ getuigen van deze dingen zijn.

Hebr. 2:17
Vandaar dat hij in alle opzichten aan zijn „broeders” gelijk moest worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hogepriester zou worden in de dingen die God betreffen, om een zoenoffer te brengen voor de zonden van het volk.

Hebr. 9:22, 10:5-10
… indien er geen bloed wordt vergoten, geschiedt er geen vergeving.

Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld: Slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij een lichaam bereid … Toen zei Ik: Zie! Ik ben gekomen (in de boekrol staat over mij geschreven) om uw wil te doen, o God.
Krachtens de genoemde “wil” zijn wij geheiligd door middel van de offergave van het lichaam van Jezus Christus, eens voor altijd.

1 Joh. 1:7
… en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

Daarom:

1 Kor. 1:23
… wij prediken een aan de paal gehangen Christus …

 

Israël heeft geen plaats meer in de Gods heilsplan (?)

image356Rom. 11:2
God heeft zijn volk, dat hij eerst heeft erkend, niet verworpen.

Rom.11:28b, 29
… met betrekking tot [Gods] verkiezing zijn zij geliefden ter wille van hun voorvaders.

… de gaven de roeping Gods zijn dingen waarvan hij geen spijt zal hebben.

Rom. 11:32
… God heeft hen allen tezamen in ongehoorzaamheid opgesloten om aan hen allen barmhartigheid te betonen.

Rom. 11:11b
… door hun misstap is er redding voor mensen der natiën, om hen tot jaloezie te prikkelen.

Rom. 11: 25b-26a, 27b
… dat er over Israël gedeeltelijk een afstomping der zinnen is gekomen totdat het volledige aantal mensen der natiën is binnengekomen, en op deze wijze zal heel Israël gered worden … wanneer Ik hun zonden wegneem.

Rom. 11:15
Want indien de verwerping van hen verzoening voor de wereld betekent, wat zal de aanneming van hen dan anders betekenen dan leven uit de doden?

(voor meer over Gods plan met Israël, klik hier)

 

De 144.000 en de schare die niemand tellen kan

En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld werden:
Honderd vierenveertig duizend, verzegeld uit elke stam van de zonen van Israël: Uit de stam Juda twaalfduizend verzegeld; uit de stam Ruben twaalfduizend; uit de stam Gad twaalfduizend, enz.

Waarom het getal 144.000 uit Openb. 7:4-9 wel letterlijk nemen, maar de namen van de stammen niet? De schare die niemand tellen kan is toch ook letterlijk?
De 144.000 leefden trouwens allemaal tegelijk in de grote verdrukking terwijl de grote schare al in de hemel voor de troon van God stond.

De Heilige Geest alleen voor de 144.000 (?)

Rom. 8:9,11
GIJ echter zijt niet in overeenstemming met het vlees, maar met de geest, indien althans Gods geest werkelijk in U woont. Maar als iemand Christus’ geest niet heeft, dan behoort hij hem niet toe.

Indien nu de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in U woont, zal hij die Christus Jezus uit de doden heeft opgewekt, ook UW sterfelijke lichamen levend maken door middel van zijn geest, die in U woont.

1 Kor. 12:3
… niemand kan zeggen: “Jezus is Heer!”, tenzij door de heilige geest.

Luk. 11:13
… Als GIJ dus, ofschoon GIJ slecht zijt, goede gaven aan UW kinderen weet te geven, hoeveel te meer zal dan de Vader in de hemel heilige geest geven aan wie hem erom vragen!

Joh. 14:16
… hij zal U een andere helper geven om voor altijd bij U te zijn, de geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen …

Gal. 3:26 en 4:6,12
In werkelijkheid zijt GIJ allen zonen van God door middel van UW geloof in Christus Jezus.

Omdat GIJ nu zonen zijt, heeft God de geest van zijn Zoon in ons hart gezonden, die uitroept: „Abba, Vader!”

Broeders, ik smeek U: Wordt zoals ik, want ook ik was eens zoals GIJ.

Wedergeboorte alleen voor de 144.000 (?)

Joh. 1:12-13
Doch aan allen die hem wel ontvingen, heeft hij de macht gegeven Gods kinderen te worden, omdat zij geloof oefenden in zijn naam; en zij zijn niet uit bloed noch uit een vleselijke wil of uit de wil van een man geboren, maar uit God.

1 Joh. 5:1
Een ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren.

Gal. 3:26-29
In werkelijkheid zijt GIJ allen zonen van God door middel van UW geloof in Christus Jezus. Want GIJ allen die in Christus werdt gedoopt, hebt Christus aangedaan. Er is noch jood noch Griek, er is noch slaaf noch vrije, er is noch man noch vrouw, want GIJ zijt allen één [persoon] in eendracht met Christus Jezus. Bovendien, wanneer GIJ Christus toebehoort, zijt GIJ werkelijk Abrahams zaad, erfgenamen met betrekking tot een belofte.

Gal. 4:6,12
Omdat GIJ nu zonen zijt, heeft God de geest van zijn Zoon in ons hart gezonden, die uitroept: „Abba, Vader!” Gij zijt dus geen slaaf meer, maar een zoon…

Broeders, ik smeek u: Wordt zoals ik want ook ik was eens zoals GIJ.

Avondmaal alleen voor de 144.000 (?)

Joh. 6:53-58
Derhalve zei Jezus tot hen: „Voorwaar, voorwaar, ik zeg U: Indien GIJ het vlees van de Zoon des mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt GIJ geen leven in UZELF. Wie zich met mijn vlees voedt en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en ik zal hem op de laatste dag [uit de dood] opwekken; want mijn vlees is waar voedsel en mijn bloed is ware drank. Wie zich met mijn vlees voedt en mijn bloed drinkt, blijft in eendracht met mij en ik in eendracht met hem. Evenals de levende Vader mij heeft uitgezonden en ik leef vanwege de Vader, zo ook hij die zich met mij voedt, ja ook hij zal leven vanwege mij..

… wie zich met dit brood voedt zal in eeuwigheid leven.

image0361 Kor. 10:16-17
Is niet de beker der zegening die wij zegenen, een deel hebben aan het bloed van de Christus? Is niet het brood dat wij breken, een deel hebben aan het lichaam van de Christus? Omdat er één brood is, zijn wij, hoewel velen, één lichaam, want wij hebben allen deel aan dat ene brood.

Als de Here Jezus in 1914 teruggekomen is, waarom nemen de overigen van de ‘gezalfden’ dan nog het avondmaal? Dit moest toch gedaan worden totdat hij komt? (1 Kor. 11:26)

(voor meer over het Avondmaal, klik hier)

Alleen de 144.000 komen in het nieuwe Jeruzalem (?)

Waarom verlangden Abraham en alle profeten naar een ‘hemels vaderland’, zonder deel uit te maken van de 144.000, terwijl dit verlangen juist een bewijs is dat men tot deze groep behoort? (Hebr. 11:13-16)

image307Openb. 22:14-15
Gelukkig zijn zij die hun lange gewaden wassen, opdat hun het recht wordt verleend om naar de bomen des levens [te gaan] en zij ingang in de stad mogen verkrijgen door haar poorten. Buiten zijn de honden en zij die spiritisme beoefenen en de hoereerders en de moordenaars en de afgodendienaars en een ieder die op de leugen gesteld is en ze beoefent.

Dus je bent of een hond buiten of een verloste binnen.

Alleen de 144.000 zullen als koningen heersen (?)

Openb. 20:4-6
… ik zag de zielen van hen die met de bijl ter dood gebracht waren wegens het getuigenis dat zij hadden afgelegd omtrent Jezus en wegens het spreken over God*, en hen die noch het wilde beest noch zijn beeld hadden aanbeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand hadden ontvangen. En zij kwamen tot leven en regeerden als koningen met de Christus, duizend jaar lang. (De overigen der doden kwamen niet tot leven totdat de duizend jaar geëindigd waren.) Dit is de eerste opstanding. Gelukkig en heilig is een ieder die deel heeft aan de eerste opstanding; over dezen heeft de tweede dood geen autoriteit, maar zij zullen priesters van God en van de Christus zijn en zullen de duizend jaar met hem als koningen regeren. (* in de grondtekst staat ‘Woord van God’)

2 Tim. 2:12
… indien wij blijven verduren, zullen wij ook tezamen als koningen regeren, indien wij verloochenen zal ook hij ons verloochenen.

Er zijn dus twee uitersten: of men wordt koning met Christus of men gaat verloren.

 

Jezus’ lichaam niet opgestaan (?)

Mark. 16:6
GIJ zoekt Jezus de Nazarener, die aan een paal werd gehangen. Hij is opgewekt. Hij is niet hier. Ziet! De plaats waar zij hem hadden gelegd.

image308Luk. 24:38-43
… Daarom zei hij tot hen: „Waarom zijt GIJ verontrust en waarom komt er twijfel op in UW hart? Ziet mijn handen en mijn voeten, dat ik het zelf ben; betast mij en ziet, want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals GIJ aanschouwt dat ik heb.” [[En toen hij dit zei, toonde hij hun zijn handen en zijn voeten.]] Maar toen zij het uit louter vreugde nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tot hen: „Hebt GIJ hier iets te eten?” En zij reikten hem een stuk geroosterde vis aan; en hij nam het en at het voor hun ogen op.

Als dit niet Jezus’ aardse lichaam was, dan heeft hij hen overtuigd met een leugen, dan zijn die wonden niet de oorspronkelijke …

Hand. 2:31
… de opstanding van Jezus Christus, dat hij niet werd verlaten in Hades en dat zijn vlees het verderf niet heeft gezien.

 

Opstanding der gelovigen is in 1914 gebeurd (?)

1 Thess. 4:16-17
… want de Heer zelf zal uit de hemel neerdalen met een bevelende roep, met de stem van een aartsengel en met Gods trompet, en zij die dood zijn in eendracht met Christus zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden, die overblijven, tezamen met hen in wolken worden weggerukt, de Heer tegemoet in de lucht, en aldus zullen wij altijd met [de] Heer zijn.

2 Tim. 2:18
Dezen zijn van de waarheid afgeweken, zeggende dat de opstanding reeds is geschied; en zij ondermijnen het geloof van sommigen.

 

De hel bestaat niet als eeuwige straf (?)

Openb. 20:10
En de duivel, die hen misleidde werd in het meer van vuur en zwavel geslingerd, waar zowel het wilde beest als de profeet zijn; en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden tot in alle eeuwigheid.

image248Matt. 25:41
Maar tot die aan zijn linkerhand zal hij dan zeggen: Gaat weg van mij, gij die zijt vervloekt, in het eeuwige vuur dat voor de Duivel en zijn engelen is bereid.

Matt. 8:29
Wat hebben wij met u te maken, Zoon van God? Zijt gij hier gekomen om ons vóór de bestemde tijd te pijnigen?

Matt. 26:24
… wee de mens door bemiddeling van wie de Zoon des mensen wordt verraden! Het zou voor die mens beter zijn geweest als hij niet geboren was.
Waarom?

Judas 7, 13
… doordat ze de gerechtelijke straf van eeuwig vuur ondergaan.

… mensen, waarvoor de donkerheid van de duisternis voor eeuwig is weggelegd.

Matt. 13:42, 50
… en zij zullen hen in de vurige oven werpen. Daar zullen zij wenen en knarsetanden.
(Matt. 22:13, 24:51, 25:30)

Daniël 12:2
En er zullen er velen zijn van hen die in de stofbodem slapen, die zullen ontwaken, dezen tot leven voor onbepaalde tijd en die tot smaadheden [en] tot afschuw voor onbepaalde tijd.

Openb. 14:11
En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en dag noch nacht hebben zij rust, zij die het wilde beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.

Dood is volkomen buiten bewustzijn (?)

1 Petrus 3:19-20
In deze [staat] is hij ook heengegaan en heeft hij gepredikt tot de geesten in de gevangenis, die eens ongehoorzaam waren geweest, toen het geduld van God wachtte in de dagen van Noach …

1 Petrus 4:5-6
… deze mensen zullen rekenschap geven aan degene die gereed staat om levenden en doden te oordelen. Trouwens, met dit doel werd ook aan de doden het goede nieuws bekendgemaakt, opdat zij …

Openb. 6:9-10
En toen hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren wegens het woord van God en wegens het getuigeniswerk dat zij vroeger hadden. En zij riepen met een luide stem …

Joh. 5:28
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Het uur komt waarin allen die in de herinneringsgraven zijn, zijn stem zullen horen en tevoorschijn zullen komen.

Luk. 16:23
‘De rijke stierf eveneens en werd begraven. En in Hades sloeg hij zijn ogen op, terwijl hij in pijnigingen was …

Openb. 20:12
… en ik zag de doden, de grote en kleine, voor de troon staan…

Matt. 22:32
… hij zei: “Ik ben de God van Abraham en de God van Isaäk en de God van Jakob.” Hij is niet de God van de doden, maar van de levenden.

Joh. 11:26
… en een ieder die leeft en geloof oefent in mij, zal stellig nooit sterven. Gelooft gij dit?

 

Hemel en aarde zullen niet letterlijk vergaan (?)

2 Petrus 3:7,10 (12)
Maar door hetzelfde woord zijn de hemelen en de aarde van nu voor het vuur opgespaard en ze worden bewaard voor de dag van het oordeel en van de vernietiging van de goddeloze mensen.

image360… waarop de hemelen met een sissend gedruis zullen voorbijgaan, maar de elementen, intens heet, zullen ontbonden worden en de aarde en werken daarop zullen ontdekt worden.

Matt. 24:35
Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. (Mark. 13:31, Luk. 21:33)

Openb. 21:1
En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de vroegere hemel en de vroegere aarde waren voorbijgegaan, en de zee is niet meer.

 

Jezus is in 1914 teruggekomen (?)

2 Thess. 2:3
Laat niemand u op enigerlei wijze verleiden, want die dag komt niet tenzij eerst de afval komt en de mens der wetteloosheid wordt geopenbaard, de zoon der vernietiging.

Matt. 24:14
En dit goede nieuws van het koninkrijk zal op de gehele bewoonde aarde worden gepredikt tot een getuigenis voor alle natiën, en dan zal het einde gekomen zijn.

Hand. 1:11
Deze Jezus, die van U werd opgenomen in de lucht, zal aldus op dezelfde wijze komen als GIJ hem in de lucht hebt zien gaan.

Openb. 1:7
Ziet! Hij komt met de wolken, en elk oog zal hem zien, en degenen die hem doorstoken hebben; en alle stammen van de aarde zullen zich wegens hem in droefheid slaan.

Matt. 24:29-31
Onmiddellijk na de verdrukking van die dagen zal de zon worden verduisterd, en de maan zal haar licht niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen worden geschokt. En dan zal het teken van de Zoon des mensen in de hemel verschijnen, en dan zullen alle stammen der aarde zich in weeklacht slaan, en zij zullen de Zoon des mensen op de wolken des hemels zien komen met kracht en grote heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden met een luid trompetgeschal, en zij zullen zijn uitverkorenen vergaderen van de vier windstreken, van het ene uiteende der hemelen tot het andere uiteinde ervan.

Openbaring 21:1-8, 22:20

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de vroegere hemel en de vroegere aarde waren voorbijgegaan, en de zee is niet meer.

Ik zag ook de heilige stad, het Nieuwe Jeruzalem, van God uit de hemel neerdalen, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is.

Toen hoorde ik een luide stem, afkomstig van de troon, zeggen: “Zie! De tent van God is bij de mensen, en hij zal bij hen verblijven, en zij zullen zijn volken zijn. En God zelf zal bij hen zijn. En hij zal elke traan uit hun ogen wegwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschreeuw, noch pijn zal er meer zijn. De vroegere dingen zijn voorbijgegaan.”

En Degene die op de troon was gezeten, zei: “Zie! Ik maak alle dingen nieuw.”

image310

Ook zegt hij: “Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig.” En hij zei tot mij: “Ze zijn geschied! Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Aan een ieder die dorst heeft, zal ik uit de bron van het water des levens geven om niet. Een ieder die overwint, zal deze dingen beërven, en ik zal zijn God zijn en hij zal mijn zoon zijn.

Maar wat de lafhartigen betreft en zij die geen geloof hebben en zij die walgelijk zijn in hun vuiligheid en moordenaars en hoereerders en zij die spiritisme beoefenen en afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel zal zijn in het meer dat met vuur en zwavel brandt. Dit betekent de tweede dood.”

Hij die getuigenis van deze dingen aflegt, zegt: “Ja, Ik kom vlug”

“Amen! Kom, Heer Jezus.”

Hier een andere Nederlandse site, van een ex Jehova’s getuige