ISLAM en CHRISTENDOM

Islusflagam wil zeggen: overgave of onderworpenheid (aan Allah).

 

image126

Mohammed, wiens naam de ‘Verhevene’ betekent, heeft zo’n 1400 jaar geleden geleefd en volgens de overlevering van de engel Gabriël (Djibriel) openbaringen ontvangen, die vastgelegd zijn in de Koran.

Mohammed groeide op in Mekka (in het huidige Saoedi-Arabië). Zijn prediking werd er niet geaccepteerd en hij moest naar Medina vluchten. Later heeft hij al strijdende Mekka ingenomen.

Mekka is het centrum van de religie geworden. Per jaar trekken een kwart miljoen bedevaartgangers naar de Ka’ba, het huis van Allah (het zwarte blok, rechts op het plein), het punt waarnaar wereldwijd gebogen wordt bij de gebeden.

Het graf van Mohammed
bevindt zich in Medina.

In Jeruzalem zou Mohammed
ten hemel gevaren zijn

Tijdens het leven van Mohammed verspreidde de Islam zich over bijna het hele schiereiland van het huidige Saoudi-Arabië. Na zijn dood ging het heel snel en reikte het islamitische rijk tot Zuid-Frankrijk en India.

De Islam erkent Jezus als profeet evenals vele andere profeten uit de joodse Bijbel, maar claimt Mohammed als de laatste en grootste profeet die alles tot voltooiing heeft gebracht.

image125De Islam heeft de Bijbel als wortel, maar de islamieten beweren dat deze boeken door de joden en christenen niet zuiver bewaard zijn gebleven en dat Mohammed de zuivere openbaringen heeft ontvangen, zoals gezegd, van de engel Gabriël die in de Koran vastgelegd zijn. Twintig jaar na Mohammed’s dood heeft de kalief Oethman ibn Affan de officiële versie van de Koran geschreven.

 

De vijf zuilen die centraal staan in het geloof zijn:

1. De getuigenis (sjahada) dat er geen god is behalve Allah met Mohammed als zijn profeet

2. Het rituele gebed (salat), vijfmaal per dag met het gezicht naar de Ka’ba, bestaande uit vaste handelingen, zoals buigingen en het reciteren van voorgeschreven teksten

3. De religieuze belasting (zakat), bestemd voor reeds in de Koran vastgestelde doeleinden

4. Het vasten (sawm) van zonsopgang tot zonsondergang gedurende de maand ramadan, gepaard gaande met het geven van aalmoezen

5. De bedevaart (hadj) naar Mekka, eenmaal in het leven, voor wie daartoe in staat is.

De Islam baseert zich op de Koran en de Hadith, waarvan laatste een overlevering van gezegden en handelingen van de profeet Mohammed is.

 

 

Mohammed versus Jezus

Dit stukje is voor christenen of zoekers geschreven, niet zozeer voor moslims.
Voor onze moslimvrienden zou ik dit boekje willen aanraden: Voor mijn moslimvrienden. En deze getuigenissen zijn erg mooi, in verschillende talen.
En deze site is speciaal voor mensen van Turkse afkomst.

Mohammed is na Mozes en Jezus de vervulling?

Jezus is gekomen omdat het niemand lukte zich aan alle wetten en geboden te houden en niemand de weg naar God terug kon vinden. De mens kan wel gedeeltelijk gehoorzamen, maar dat verandert dan nog niet werkelijk zijn innerlijk. Wij hebben bevrijding nodig en een wezenlijke innerlijke verandering, een nieuwe geboorte, zodat God in ons binnenste kan komen wonen en ons van binnenuit kan veranderen, iets wat wijzelf of de wet niet en nooit zal kunnen bewerken. Doordat Jezus de wet vervuld heeft en onze schuld en straf op zich genomen heeft, is Hij de weg terug naar God geworden. Als we Hem aannemen worden wij door die nieuwe geboorte dus kinderen van God, in Gods huisgezin opgenomen, in plaats van op zijn best zijn knechten te zijn.
Volgens de islam is Mohammed de voltooiing van alles, Gods laatste woord. Maar waarom zou God na Jezus en deze grote bevrijding weer met Mohammed terugschakelen naar de wet die niet bleek te werken? En waarom zou Hij ons het kindschap weer afnemen, zich uit ons binnenste terugtrekken en weer een God op afstand voor ons worden en ons weer tot knechten maken in plaats van zijn kinderen?


De verschillen tussen Mohammed en Jezus

Er zijn vele verschillen aan te wijzen, tegenstellingen zelfs. De grootste wordt ervaren in de uitspraak dat Jezus de Zoon van God is. Op de moskee van Jeruzalem, de plaats waar Jezus als Koning zal terugkeren, staat onder de koepel: “Allah heeft geen zoon”.
Volgens de Koran wil een zoon hebben zeggen dat je seks met een vrouw hebt gehad, maar Jezus is het Woord van God, zegt de Bijbel (en de Koran in soera 3:45), de scheppende kracht van God, de zichtbare kant van God, dus een ander soort zoon dan in ons biologisch denken.

MOHAMMED

JEZUS

Mohammed is gewoon geboren.

Jezus is uit een maagd geboren (ook volgens de Koran: soera 19:19-22).

Mohammed was niet vrij van zonden (soera 47:19, 48:2, 12).

Jezus heeft nooit gezondigd (Hebr. 4:15, 1 Joh. 3:5, 1 Petr. 2:22, ook volgens de Koran: soera 19:19).

Mohammed hoopte dat Allah hem genadig zou zijn.

 

Jezus bracht zelf genade: “de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.” (Joh. 1:17)

Hij getuigde niet in de Koran God te kennen, en hij ontving de openbaringen van een engel.

 

“De Vader en Ik zijn één”, zei Jezus, en “niemand kent de Vader dan de Zoon en wie de Zoon het wil openbaren.” (Joh. 10:30 en 14:6)

Mohammed gebruikte geweld en predikte ook geweld (b.v. in soera 8:12 en 9:5 en vele andere).

 

Jezus heeft nooit geweld gebruikt maar predikte: “Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen.” (Mat. 5:44)

Mohammed spreekt niet over het vergeven van anderen.

 

Jezus zegt: “Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven.” (Mat. 6:14-15)

Hij nam vele vrouwen, zelfs meer dan hij zijn volgelingen toestond.

 

Hij nam geen vrouw omdat alle gelovigen tezamen zijn bruid zullen vormen (Openb. 19:7).

De Koran vertelt niet dat God Mohammed met tekenen heeft bevestigd, zoals Hij bij Mozes en vele andere profeten heeft gedaan.

 

Jezus deed vele wonderen: “God heeft Jezus uit Nazareth met de heilige Geest gezalfd en met kracht bekleed. Hij trok als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was” (Hand. 10:38 en ook volgens de Koran: soera 3:49b).

En een immens verschil is natuurlijk dat Jezus zich opgeofferd heeft om onze schuld en straf en die van de hele wereld te dragen, dat Hij zo een intieme relatie met God mogelijk heeft gemaakt, dat Hij de dood voor ons overwonnen heeft en terug gaat komen om te oordelen en voor eeuwig als Vredesvorst zal heersen. Dat Hij terugkomt om te oordelen zegt de Koran ook, en volgens de Hadieth komt Hij terug in Mekka. 


De betrouwbaarheid van de Schriften

image543De moslims beweren dat in het Boek van de joden en christenen vele dingen verdraaid zijn.
Dat de tekst van de Bijbel niet zuiver meer zou zijn, staat trouwens nergens in de Koran vermeld, integendeel. De Koran zegt dat het Woord van God niet veranderd kan worden (soera 6:34 en 115) en de Koran zegt dat de boeken van Mozes (Musa) en van Jezus (Isa) het Woord van God zijn (soera 5:44, 46, 48, soera 3:3), dus iedere moslim die zegt dat de Bijbel veranderd is, zegt dat de Koran liegt.

De Bijbelboeken zoals Mohammed die gekend heeft, hebben vandaag nog precies dezelfde inhoud. Dat blijkt uit de Dode Zeerollen die men in de vorige eeuw gevonden heeft en die vele eeuwen vóór Mohammed geschreven zijn. Er zijn geen verschillen tussen die boeken en de Bijbel van vandaag. God waakt over zijn Woord, zoals ook de Koran zegt.


De drie-eenheid van God

De Koran zegt dat de christenen met deze drie-eenheid God, Maria en Jezus bedoelen (soera 5:116). Maar in werkelijkheid is het God die zich als Vader, Zoon en heilige Geest openbaart. Dat klinkt misschien heel mysterieus, maar wij bestaan ook uit drie delen: geest, ziel en lichaam; ieder deel heeft zijn persoonlijkheid en zijn wil, maar bij ons zijn ze niet altijd één… En in de natuur zie je ook zulke dingen, bijvoorbeeld water dat zich in drie vormen manifesteert: als vloeistof, stoom of ijs.


Jezus’ dood aan het kruis

Volgens de Koran is Jezus niet aan het kruis gestorven.
Al 5 eeuwen vóór Mohammed was het NT hetzelfde als nu en in dit NT werd en wordt veel over het kruis geschreven.

Jezus is juist naar de wereld gekomen om zich te offeren als ‘zondebok’, om te sterven voor de mensheid en zo de zondeschuld en zondelast weg te nemen en de mens door deze verzoening weer in een intieme relatie met God te brengen. Dat is de kern van de boodschap van het evangelie en al eeuwen lang voor Jezus’ komst voorspeld. Jezus wordt door de Koran als profeet erkend, maar zijn ware persoon en zijn ware missie zijn voor hen onbekend gebleven.

 

 

Hier kun je de film van Jezus online zien in welke taal je maar wilt en hier voor kinderen. 

 

 

Enige verschillen tussen de islam en het christendom:

 

ISLAM CHRISTENDOM

De wereld moet veroverd worden.

“Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld”, zegt Jezus (Joh. 18:36)

Afvalligen moeten gedood worden.

“De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.” (Lucas 19:10)

Overspeligen moeten gestenigd worden.

“Wie zonder zonde is werpe de eerste steen.” (Joh. 8:7)

De strijd is tegen de ongelovigen.

“Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen de kwade geesten.” (Ef. 6:12)

Moslims mogen zich wreken als ze door ongelovigen worden benadeeld.

“Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan Mij om wraak te nemen, Ik zal vergelden.’ Maar ‘als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken.” (Rom. 12:19-20)

Moslims hebben geen zekerheid in het paradijs te belanden als ze geen martelaar zijn.

“Wie luistert naar wat Ik zeg en Hem gelooft die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven.”(Joh. 5:24)

Misschien is Allah genadig.

“Uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade….. de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen”. (Joh. 1:16-17)

De moslim kent God niet als Vader.

“Door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God.” (Gal. 3:26)

Bidt 5 maal per dag.

“Bidt zonder ophouden”, dus blijf in een continue contact (1 Tes. 5:16)

Mohammeds volgelingen hebben geen macht over ziekten en kwade geesten.

Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven … en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.’ (Markus 16:17-18)

Er is ook een heel verschillend beeld van de hemel, het paradijs. Bij moslims is het paradijs een lusthof met prachtige eeuwig vurige maagden. Voor christenen is het samen eeuwig dicht bij Jezus, bij God zijn, met alle heerlijkheid die daarbij komt natuurlijk.

image379image383De beste manier om de Bijbel en de Koran te vergelijken, is door ze zelf te lezen. De Bijbel kan hier online gelezen worden, en de Koran hier.

 

 


Wat zegt de Koran over Jezus?

Over Jezus wordt vrij veel gesproken in de Koran en de Hadith; er wordt van Hem gezegd dat Hij uit een maagd geboren is, zeer heilig was en vele wonderen deed, tot dodenopwekkingen toe. Dat Hij ten hemel gevaren is, terug zal komen om te oordelen en als Koning te heersen. Niet alles wat in de Koran over Hem staat klopt, maar vreemd genoeg staan er over Mohammed niet zulke bijzondere dingen en wordt Jezus in feite als de Messias, de grote profeet afgeschilderd.

Jezus werd geboren uit een maagd (soera 3:45-49).

45. Toen de engelen zeiden: “O, Maria, waarlijk, Allah geeft u blijde tijding door Zijn woord: Zijn naam zal zijn: de Messias, Jezus, zoon van Maria, geëerd in deze wereld en in de volgende en hij zal tot hen behoren die in Gods nabijheid zijn.
46. En hij zal tot het volk spreken in de wieg en op middelbare leeftijd en hij zal één der rechtvaardigen zijn”.
47. Zij zeide: “Heer, hoe zal ik een zoon hebben, daar geen man mij heeft benaderd?” Hij zeide: “Zo schept Allah, wat Hij wil. Wanneer Hij iets beslist, zegt Hij daartoe slechts: “Wees” en het wordt.
48. “En Hij zal hem het Boek (de goddelijke Wet) en de Wijsheid en de Torah en het Evangelie onderwijzen”.

Jezus was rechtschapen (soera 6:85).

85. En Zacharia, Johannes, Jezus en Elias. Elk hunner behoorde tot de deugdzamen.
(soera 2:87).
En Wij gaven aan Jezus, zoon van Maria, duidelijke tekenen en versterkten hem met de geest der heiligheid.

Jezus is de Messias (soera 3:45).

45. Toen de engelen zeiden: “O, Maria, waarlijk, Allah geeft u blijde tijding door Zijn woord: Zijn naam zal zijn: de Messias, Jezus, zoon van Maria, geëerd in deze wereld en in de volgende en hij zal tot hen behoren die in Gods nabijheid zijn.

image382Jezus verrichtte wonderen zoals het opwekken van doden (soera 3:49).

49. En hij zal een boodschapper voor de kinderen Israëls zijn. “Ik kom tot u met een teken van uw Heer; ik zal u uit klei de vorm van een vogel maken, dan adem ik daarin en hij zal een vogel worden, door Allah’s gebod. En ik genees de blinden en de melaatsen en doe de doden herleven en ik deel u mede, wat gij zult eten en wat gij in uw huizen zult opslaan. Voorzeker, daarin is voor u een teken, indien gij gelovigen zijt”.
(soera 2:87)
En Wij gaven aan Jezus, zoon van Maria, duidelijke tekenen en versterkten hem met de geest der heiligheid.

Jezus voer op ten hemel (soera 3:55).

55. Toen Allah zeide: “O, Jezus, ik zal u doen sterven en u tot Mij opheffen en u zuiveren van de ongelovigen en zal uw volgelingen tot de laatste dag over hen doen zegevieren die u niet geloven; dan zal uw terugkeer tot Mij zijn en Ik zal onder u rechtspreken over datgeen waarin gij verschildet.

Jezus zal oordelen (soera 4:159)

159. Er is niemand onder de mensen van het Boek die er niet in zal geloven vóór zijn dood. En op de Dag der Opstanding zal hij (Jezus) getuige tegen hen zijn, –

Jezus sprak als wiegekind (soera 19:27-35).

27. Alsdan bracht zij het kind tot haar volk. Dit zeide: “O Maria, gij hebt iets vreemds gedaan”.
28. “O Zuster van Aäron, uw vader was geen verdorven man noch was uw moeder een onkuise vrouw”.
29. Dan wees zij naar het kind. Zij zeiden: “Hoe kunnen wij tot een wiegekind spreken?”
30. Hij (Jezus) zeide: “Ik ben een dienaar van Allah. Hij heeft mij het Boek gegeven en mij tot een profeet gemaakt;”
31. “Hij heeft mij gezegend waar ik mij ook moge bevinden en heeft mij het gebed en het geven van aalmoezen zolang ik leef opgelegd”.
32. “En dat ik gehoorzaam zou zijn jegens mijn moeder. Hij heeft mij noch een onderdrukker, noch een slecht mens gemaakt”.
33. “Vrede was met mij op de dag mijner geboorte en zal met mij zijn op de dag van mijn dood en evenzo op de dag dat ik ten leven zal worden opgewekt”.
34. Aldus was Jezus, de zoon van Maria. En (dit is) het ware woord waaraan zij twijfelen.

Aanvullende informatie: Jezus-versus Mohammed en Vergelijking Jezus en Mohammed

image376 

 

 

 2. De Koe (Al-Baqarah): 256
“Er is geen dwang in de godsdienst”

Hier een uitleg van een Marokkaan over IS en de islam in het algemeen (Engels).


Wat zegt de Koran over Israël en Jeruzalem?

Er woedt een grote strijd om Israël en Jeruzalem tussen de Joden en de Arabische volkeren, die trouwens allemaal van Abraham afstammen en uiteindelijk van Sem – allemaal Semieten dus (dus wie antisemitisch is, is tegen alle volkeren van het Midden-Oosten (behalve de Koerden en Perzen)).
Opvallend is dat Jeruzalem niet eenmaal in de Koran genoemd wordt. De Koran spreekt zich trouwens wel uit over de Joden met betrekking tot hun land:

Soera 5:20-21

En toen Mozes tot zijn volk zeide: “O, mijn volk, herinner u Allah’s gunst aan u, toen Hij profeten onder u aanstelde en u koningen aanwees en Hij u gaf, wat Hij aan niemand onder de volkeren heeft gegeven.”

image474“O, mijn volk, gaat het heilige land binnen dat Allah voor u heeft bestemd en keert het niet de rug toe, anders zult gij verliezers worden.”

Soera 17:104

En Wij zeiden na hem tot de kinderen van Israël: “Blijft gij in het land en wanneer de laatste belofte komt zullen Wij u allen tezamen brengen.”

Dus de strijd van de Arabieren tegen Israël gaat in tegen de Koran en zeer zeker tegen de Bijbel. Het is dus een strijd tegen God zelf. En wie gaat die winnen?

Hier en hier en hier is uitgebreidere informatie over de islam en de Bijbel te vinden.