Ga jij naar de hel?

Liever niet, denk ik.

image226Toen ik eens met iemand op straat over Jezus sprak, zei hij: “Ik ga liever naar de hel dan dat ik naar de hemel moet met al die schijnheiligen”. Deze goede man was vergeten dat de hemel de deur niet openzet voor ongelovigen én niet voor schijnheiligen en dat hij ze ergens anders zal tegenkomen, als hij volhardt in zijn rebellie.
Er zijn christenen die helemaal niet aan de hel geloven, Jehova’s getuigen ook niet. De een zegt dat er wel zoiets als vuur is, maar dat het tijdelijk is en dat dat vuur uiteindelijk reinigt. De ander zegt dat je ‘gewoon’ vernietigd wordt en niet eeuwig zult lijden.

Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld, doet hij voor altijd. Daar is niets aan toe te voegen, daar is niets van af te doen. God doet het zo opdat wij ontzag voor Hem hebben, zegt Salomo in het boek Prediker. God heeft je geschapen, naar zijn beeld, dus ben je eeuwig, de dood haalt alleen onderweg je lichaam tijdelijk weg. Zo zei ook een paar eeuw voor Jezus de profeet Daniël: Velen van hen die slapen in de aarde, in het stof, zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, anderen om voor eeuwig te worden veracht en verafschuwd.

Jezus waarschuwde verschillende malen voor de hel en over de verrader Judas zei Hij: Wee de mens door wie de Mensenzoon uitgeleverd wordt: het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was.
Als je ‘gewoon’ vernietigd wordt, maakt dan niet veel uit dat je ooit geboren was, dan weet je toch niets meer na je vernietiging. Als het vuur tijdelijk is en je daarna eeuwig gelukkig bent, dan slaat die opmerking van Jezus ook nergens op. Deze mensen die de hel afgeschaft hebben slaan dus de plank mis.

God is liefde, waarom laat Hij dan niet iedereen naar de hemel gaan?

God wil wel: God, onze redder, die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen.
Maar Hij dwingt niemand, Hij laat aan ons de keuze.

Iemand zag eens in een visioen dat na de dood de ene ziel door engelen werd opgehaald en de andere door demonen. Een van de ongelukkigen schreeuwde het uit en riep: “God, als u een god van liefde bent laat mij dan naar de hemel gaan!” God gebood de demonen hem los te laten en hij mocht de hemel in. Maar hij was er nog maar heel kort toen hij er schreeuwend weer uit rende en de hel in sprong. Weet je waarom? In de hemel ben je doorzichtig, iedereen ziet alles van je, en als je niet nederig bent en je niet schoon hebt laten maken van binnen tijdens je leven en helemaal niet aan het licht hebt willen komen, dan wordt de hemel een hel voor je.
Wie kwaad doen, haten het licht, zegt de apostel Johannes.

Wat zegt Jezus over de hel?

Over de eindtijd, die hoogstwaarschijnlijk heel dichtbij is, zegt Hij:
Zoals het onkruid bijeengebonden wordt en in het vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: de Mensenzoon zal zijn engelen erop uitsturen, en ze zullen uit zijn koninkrijk allen die anderen ten val hebben gebracht en de wetten hebben verkracht bijeenbrengen en hen in de vuuroven werpen; daar zullen ze jammeren en knarsetanden. Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun Vader stralen als de zon. Laat wie oren heeft goed luisteren!

image248En als je bij het laatste oordeel aan de verkeerde kant blijkt te staan, komt dat omdat je je hebt laten verleiden de verkeerde kant op te gaan, en als je Jezus niet aanneemt ga je eigenlijk vanzelf de verkeerde kant op. Om ons te waarschuwen voor die verleidingen, zoals overspel, zegt Jezus:
Als je voet je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af: je kunt beter kreupel het leven binnengaan dan in het bezit van twee voeten in de Gehenna geworpen worden. En als je oog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit: je kunt beter met één oog het koninkrijk van God binnengaan dan in het bezit van twee ogen in de Gehenna geworpen worden, waar de wormen blijven knagen en het vuur niet dooft.
Soms hakken mensen letterlijk iets af om niet in zonde te vallen, maar dat bedoelt Jezus niet, anders zou Hij niet zeggen: “een oog uitrukken”, maar dan zou Hij gezegd hebben: “beide ogen uitrukken”.
Jezus heeft regelmatig voor de hel gewaarschuwd, ook in zijn parabels. Tegenwoordig wordt er niet meer over gesproken, waarschijnlijk omdat het de laatste eeuwen te veel mee gedreigd is, als een middel tot manipulatie en pressie. Maar Jezus manipuleert niet, want wat heeft hij aan mensen die door manipulatie in de hemel terecht komen? Jezus spreekt gewoon de waarheid en waarschuwt, want in zijn liefde voor de mens wil Hij niet dat daar ook maar één mens in terecht komt. Hij heeft enorm geleden en alle zonden en schuld gedragen, ook van de meest afgrijselijke zondaars, zodat iedereen die maar wil vergeving kan ontvangen en voor eeuwig gered kan worden.

Het einde nadert

De apostel Johannes zag in zijn visioenen, beschreven in het boek Openbaringen – het laatste boek van de Bijbel dat vooral over het einde gaat:

image290Het beest werd gevangengenomen, samen met de valse profeet die in zijn bijzijn tekenen had verricht, waardoor hij iedereen had misleid die het merkteken van het beest droeg en zijn beeld aanbad. Levend werden ze in de vuurpoel met brandende zwavel gegooid.
Zij hebben de ‘eer’ er als eersten in te gaan, het beest en de antichrist – de valse messias, die in de laatste dagen zal opstaan en vele wonderen zal doen, de wereldvrede zal brengen en velen zal misleiden. Hij zal uiteindelijk het grootste monster blijken te zijn dat de mensheid ooit gekend heeft.

Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of zijn hand krijgt, zal hij de wijn van Gods woede moeten drinken, die onverdund in de beker van zijn toorn is geschonken. Hij zal in vuur en zwavel worden gepijnigd, onder de ogen van de heilige engelen en van het Lam. De rook van die pijniging zal opstijgen tot in eeuwigheid. Wie het beest en zijn beeld aanbidden, of wie het merkteken van zijn naam draagt, ze krijgen geen rust, overdag niet en ‘s nachts niet.
Dat verhaal ken je misschien al, het gaat over de mensen die het merkteken ‘666’ aannemen, die voor geld kiezen in plaats van voor God.
Nu is de hel niet open en nog leeg. De verkeerde mensen zitten in een akelige wachtkamer en de geredde mensen zitten in een heerlijke wachtkamer. Daar vertelde Jezus iets van toen Hij het over de rijke en de arme Lazarus had.
Terwijl het beest en zijn profeet al in het vuur zijn, zal de duivel en al zijn demonen gevangen genomen worden en gevangen blijven gedurende het duizendjarig vrederijk. Pas daarna en na het laatste oordeel, wordt de dood en het dodenrijk in de vuurpoel gegooid en vervolgens alle opstandige engelen en mensen.
Helemaal aan het einde van de Bijbel zegt Jezus tegen Johannes:
Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef Ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. Wie overwint komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn. Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend: hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede dood.
Het is afgrijselijk als men zich realiseert wat er gaat gebeuren. Maar God is liefde en Hij is rechtvaardig en zijn woede is tegen die wezens die de liefde en de rechtvaardigheid haten.

Hoe is de hel?

image357Wat de Bijbel erover zegt hebben we al in de bovenstaande teksten gedeeltelijk kunnen lezen: het is een vuuroven waarvan het vuur nooit dooft, het is er aardedonker is, er zijn wormen die nooit sterven, de mensen jammeren en knarsetanden van spijt, een eeuwigheid lang. Niet bepaald prettig dus. Op aarde, hoe slecht je ook bent, kun je nog altijd genieten van mooie dingen en nog liefde ontvangen, maar dat zal dan helemaal over zijn. Hier kun je leven in een afgrijselijke oorlog en veel lijden, maar je ziet nog de zon, de natuur, iemand die je een zoen geeft of wat dan ook. Maar daar, waar God helemaal niet is, daar is het pikzwart, alleen maar pijn, haat, angst, eenzaamheid.


Hoe ontsnap je aan de hel?

image334Jezus zegt dat onze tijd is als in de tijd van Noach: er was maar één manier om gered te worden: God op zijn woord geloven én de ark in gaan. Als Noach in plaats van te gehoorzamen alleen gezegd had: “Ik doe toch nooit iemand kwaad”, dan had hem dat niet gered, dan was hij verdronken. Dus we worden gered door geloof en door Jezus’ aanwijzingen op te volgen.
En nu is Jezus onze ark. Dus, instappen! en dat door de knieën te buigen en vergeving te vragen en je vertrouwen op Hem te stellen.

De naam Jezus betekent: “Jahweh redt”. Daarom is Jezus naar de aarde gekomen, om ons te redden, en Hij zegt: Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld (Markus 16:16) en Waarachtig, Ik verzeker u: wie gelooft, heeft eeuwig leven (Joh. 6:47). Maar Wie God niet gelooft, maakt Hem tot leugenaar, en dat is geen goede zaak.


Kunnen christenen ook naar de hel gaan?

Er waren toen en er zijn vandaag mensen in de kerken die helemaal verkeerd bezig zijn, anderen bedriegen, vrouwtjes versieren, zich verrijken, enz. Over deze mensen zei Judas (een andere Judas dan de verrader) in zijn brief: Dit zijn dwaalsterren die voor eeuwig de diepste duisternis wacht (Judas 13). Echte christenen zijn het natuurlijk niet, maar ze zaten wel als ‘schijnheiligen’ tussen de christenen.
Jezus zegt in het Onzevader: Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven. En waar kom je dus terecht als je niet vergeven bent door God?
Sommige dingen kunnen heel zwaar zijn om te vergeven, maar God zal je helpen met zijn liefde.

image549Als je iemand niet wilt vergeven, dan heb je die persoon daar meestal niet mee, alleen jezelf, te beginnen met je gezondheid en geluk en tenslotte loop je een eeuwig gevaar.
En Ik zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen Nietsnut! zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie Dwaas! zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan, dus kijk uit met anderen te (ver)oordelen!

 

Door hier te klikken kun je meer over dit onderwerp lezen.

Mensen die nooit van Jezus gehoord hebben, gaan die naar de hel?

Mensen die nooit van Jezus gehoord hebben zullen geoordeeld worden naar hun eigen geweten en daden, zoals de apostel Paulus zei:
Maar wie handelt uit geldingsdrang, de waarheid niet eerbiedigt en zich laat leiden door onrecht, straft Hij met zijn toorn en woede. Iedereen die het slechte doet wacht leed en ellende, de Joden in de eerste plaats, maar ook de andere volken. Iedereen die het goede doet wacht glorie, eer en vrede, de Joden in de eerste plaats, maar ook de andere volken. God maakt geen onderscheid. Allen die gezondigd hebben zonder de wet te kennen, zullen ook zonder de wet verloren gaan; en allen die gezondigd hebben terwijl ze de wet wel kennen, zullen door de wet worden veroordeeld.
En zoals we terugzien in de beschrijving van het laatste oordeel:
Daarop zal Hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit Mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. Want Ik had honger en jullie gaven Mij niet te eten, Ik had dorst en jullie gaven Me niet te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij niet op, Ik was naakt en jullie kleedden Mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten Mij niet. Dan zullen ook zij antwoorden: Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor U gezorgd? En Hij zal hun antwoorden: Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor Mij niet gedaan. Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.

image487