Moet je als christen naar de kerk?

 

Misschien denk je bij een dienst in de kerk aan een saaie boel met allerlei ceremoniën en vastgeroeste tradities en waar iedereen naar het altaar of de kansel kijkt omdat daar alles gebeurt. Dat is het in veel kerken helaas wel geworden. De modernere kerken hebben de kansel vervangen door een heel podium waar allerlei activiteiten zijn, maar daarmee is het nog niet veel Bijbelser geworden.

De apostel Paulus heeft vlak na Jezus’ leven vele gemeenten/kerken gesticht, en hijzelf zegt over de samenkomsten:
Wanneer u samenkomt draagt iedereen wel iets bij: een ​lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw van de ​gemeente​ zijn. 

Hier zie je dus een beeld van een levendige bijeenkomst waar iedereen bij betrokken is (mag zijn). Daaruit zou je eigenlijk kunnen concluderen dat het niet de bedoeling is dat een kerk groot wordt, anders krijg je noodzakelijkerwijs weer “podiumwerk” met toeschouwers.

In de Bijbel lees je ook dat de eerste christenen dagelijks bij elkaar kwamen om samen te bidden, naar onderwijs te luisteren, samen te eten, te zingen, enz. Dus dat houdt veel meer in dan eenmaal per week naar een dienst te gaan. Trouwens, in het begin waren er nog geen kerkgebouwen maar kwamen de mensen samen in huizen. In die tijd zal die vraag waarschijnlijk nooit gesteld zijn of je wel naar bijeenkomsten moest gaan als christen. Als gelijkgezinden met een brandende liefde voor Jezus (en vervolgingen door de omgeving) trok je vanzelf met elkaar op.

Maar nu hebben we te maken met kerken waar nauwelijks meer iets vanuit gaat, of kerken die gekwetst hebben, gemanipuleerd of wat dan ook. En daarbij komt dat we in een maatschappij leven waar het steeds meer “ieder voor zich” is. De helft van de gelovigen in Nederland schijnt niet aangesloten te zijn bij een kerk of gemeente. En dan kan die vraag rijzen: Moet ik wel naar de kerk of gemeente gaan om een goed christen te zijn?

 

Je kunt de vraag ook omdraaien:

Waarom zou je niet gaan?

Het mooie van God vind ik is dat als Hij iets van ons vraagt, Hijzelf het in ons bewerkt, ons er verlangen naar gaat geven, ons erbij leidt om onze plaats te vinden. En Hij vraagt het inderdaad van ons: 

Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.

Jezus vergelijkt ons met schapen, en Hij is dan de goede herder. Hij houdt ons bij elkaar en verjaagt de wolven. Als we voor Jezus kiezen krijgen we ook geestelijke vijanden. En een wolf valt eerder een alleen dwalend schaapje aan dan een kudde. En Jezus voert zijn schapen naar grazige weiden, dat wil zeggen dat Hij de gemeente geestelijk voedt en leidt. De apostel Paulus schreef: 

En Hij heeft sommigen gegeven als ​apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als ​herders​ en leraars, om de ​heiligen​ toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van ​Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de ​Zoon van God.

Kortom, in de gemeente word je bemoedigd, geholpen en toegerust om God in Zijn kracht te kunnen dienen. Het is de plek waar je je problemen samen kunt delen, voor elkaar kunt bidden en samen weer voor anderen. Ik heb vaak gemerkt dat er in een samenkomst meer kracht is, meer van Gods zalving, ook voor wonderen.

Jezus zegt: Als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal Mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in Mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden. Jezus stimuleert het samenkomen.

Het is me opgevallen dat hoe meer God in liederen en gebed geprezen wordt, en hoe meer liefde er in een kerk is, hoe meer Hij aanwezig is. De Bijbel zegt ook dat Hij daar is waar liefde heerst en dat Hij troont op de lofzangen van zijn volk. Daar voelt Hij zich thuis.

 

Naar welke kerk moet ik gaan?

Ja, dat is een moeilijke vraag. Er is een oerwoud aan denominaties, vooral in Nederland. En iedere kerk heeft zijn eigen cultuurtje en zijn eigen extra (on)waarheidjes. Misschien is het beste eerst een huiskring te zoeken, een groep mensen die aan huis samenkomt om dingen met elkaar te delen, om uit de Bijbel te lezen en samen te bidden. Vraag in ieder geval om Gods leiding bij het zoeken.
Ikzelf voel met het meeste daar thuis waar Gods aanwezigheid te bespeuren is, waar liefde heerst en kracht en vurigheid. En waar natuurlijk vanuit de Bijbel de waarheid verkondigd wordt.

Maar bij die zoektocht, en zeker ook als men een ’thuis’ gevonden heeft, blijft onze persoonlijke relatie met God het allerbelangrijkste: zelf bidden en zelf de Bijbel lezen. 

In de katholieke kerk is de charismatische vernieuwing een levendige beweging, in de protestantse wereld zijn de evangelische en pinksterkerken de sterkst groeiende geloofsgemeenschappen. Let er bij het zoeken naar een kerk wel op dat er geen sektarische sfeer heerst (zoals bijvoorbeeld bij de Jehova’s getuigen of Mormonen). Vaak hebben geloofsgemeenschappen de neiging zichzelf min of meer als de ware kerk te beschouwen, maar God beoordeelt vaak heel anders dan wij vermoeden.

 

Slotsom

God wil eenheid onder de mensen, wil één volk vormen, één bruid voor Jezus. De Bijbel staat vol aanwijzingen hiervoor. De brieven van de apostelen, en de brieven van Jezus in Openbaring, zijn trouwens gericht aan de gemeenten en niet aan allerlei individuen thuis. Petrus zegt: Laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel, dan kun je moeilijk thuis in je uppie doen. Iemand vergeleek het eens met voetballen: Thuis kun je pingelen, maar je kunt geen wedstrijd winnen, daarvoor moet je een team zijn.

Of je niet naar de hemel gaat als je niet naar de kerk gaat? Een mens wordt behouden door geloof, niet door daden – daar is gewoon niemand goed genoeg voor. Maar door je daden laat je wel zien wat je geloof is, waar je staat.  Als je Gods Woord serieus neemt en ernaar verlangt volgens Zijn wil te leven, dan zul je vanzelf door de heilige Geest naar een gemeenschap geleid worden.