stairs in skyGa jij naar de hemel ?

Ja, als je een goed mens bent en goed je best doet…

Zo denken waarschijnlijk de meesten onder ons.
Maar klopt dat? De moordenaar aan het kruis naast Jezus was toch ook geen goed mens geweest? Hij had misschien wel helemaal niks z’n goeie best gedaan. En wie kan ooit goed genoeg zijn best doen?

En als je niet te veel rotzooi uitgehaald hebt in je leven…

Maria Magdalena, waar Jezus na zijn opstanding als eerste aan verscheen, was vroeger een hoer geweest, bezeten van boze geesten. En de apostel Paulus was eerst een fanatieke vervolger van christenen en een moordenaar voordat hij God ging dienen. Het zijn hele grote persoonlijkheden in Gods Koninkrijk geworden.
Of je denkt dat je naar de hemel gaat als je katholiek gedoopt bent, of protestants, of orthodox. Als dat waar is gaat de hele maffia naar de hemel.

Iedereen gaat geoordeeld worden

image200Als je er zelf niet aan gelooft, gelooft je geweten het wel voor je …
God is rechtvaardig, Hij verdraagt geen onrechtvaardigheid, liefdeloosheid, huichelarij of wat voor ’n kwaad dan ook. Wat blijft er van ons overeind staan als Hij ons begint te oordelen, zo radicaal als Hij is? Je hebt misschien een goeie indruk van jezelf als je je met anderen vergelijkt, maar o wee als Gods licht op je begint te schijnen. Ik heb er wat van meegemaakt en lag verschrompeld op de grond van schaamte, dat licht gaat echt door alles heen.

En wat doe je als je weet dat je voor de rechter moet verschijnen?

image166Een goeie advocaat zoeken natuurlijk! Zo biedt Jezus zich aan als advocaat. Maar Hij verlangt wel dat je Hem precies vertelt wat je allemaal uitgespookt hebt, je mag niets achterhouden. Dan pas kan Hij je goed verdedigen.
Maar waarom Jezus en niet Boeddha of Mohammed?

Jezus deed iets wat nog nooit een advocaat gedaan heeft, of wie dan ook

Hij heeft én je schuld én je straf op zichzelf genomen aan het kruis, omdat het jou anders voor de eeuwigheid vernietigen zou. Dus waar ga je een betere advocaat vinden, eentje die voor jou de straf al ondergaan heeft?
Daarom staat er ook geschreven dat Jezus de Weg is naar God (we worden dus niet door een kerk of religie gered, maar door Hem).
Het is een vrijkaartje die je krijgt, uit liefde en genade, maar iemand heeft die wel voor je betaald en wel met een hele hoge prijs.

Ongeloof deed de mens het paradijs verliezen, geloof is de sleutel om er weer in te komen

image089De eerste zonde van de mens was ongeloof: ze geloofden Gods woorden niet, maar die van de slang, zodat ze de verkeerde vrucht aten. Wat God ons nu vraagt is in Jezus te geloven, Zijn woorden te geloven en voor Hem te buigen. We krijgen een herkansing!

Kom tot inkeer en geloof dit goede nieuws, zegt Jezus, en Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered…
En verder: Door het geloof in Mij zullen ze vergeving krijgen voor hun zondenen: Dit wil Mijn Vader: dat iedereen die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en dat Ik hen op de laatste dag uit de dood zal opwekken.

Wat is geloof?

Bij geloof denken wij vaak zoiets van: dat geloven wij wel, iets vaags, maar geloof is zekerheid en vertrouwen dat gevolgd wordt door daden, anders is het geen geloof. Jakobus spreekt hier over: Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden?

image337Dat was ook zo in de tijd van Noach: er was maar één manier om gered te worden: God op zijn woord geloven èn de boot in gaan om niet figuurlijk de boot in te gaan… Als Noach in plaats van te gehoorzamen alleen gezegd had: Ik doe toch nooit iemand kwaad, dan had hem dat niet gered.
De Bijbel zegt dat deze tijd is zoals de tijd van Noach. Nu is Jezus en zijn kerk onze boot. Dus, instappen!

Eeuwig leven krijg je nú

Door Zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof.
Wie gelooft, heeft eeuwig leven.
Dus de grote vrede en vreugde beginnen nú al.
Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat Ik zeg en Hem gelooft die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven.
En dat brengt ons op het volgende wonder.

Je kunt opnieuw geboren worden

Wie Hem wel ontvingen en in Zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Dit schrijft Johannes. Jezus zelf zegt hierover: Niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden.
Dat klinkt misschien vaag religieus voor je, maar het is echt van binnen opnieuw geboren worden, dat ervaar je ook.

image335En net zoals de baby de moeder langzamerhand leert (her)kennen, zo is dat met God ook. Je bent uit Hem geboren en je begint Hem te leren kennen. Dat is erg indrukwekkend, een relatie van heel dichtbij met diegene die hemel en aarde gemaakt heeft en jou ook, dat is niet te beschrijven.
Die liefde die je dan voelt en Zijn bemoeienis met jou, dat gaat echt heel diep. En de zekerheid dat je nieuwe ik eeuwig is.
Zo’n intieme relatie hadden Adam en Eva niet met God en de Bijbel zegt dat zelfs de engelen dit niet kennen.image336

Wat moet ik als eerste doen?

Door de knieën gaan en Jezus roepen
Hem vergeving vragen voor alles
Hem vragen je leven te gaan leiden
Zijn woorden geloven en Hem volgen

Ga jij naar de hemel?

Ja, als je dit nieuwe leven en die relatie met God door Jezus tot het einde toe vast blijft houden. De Bijbel zegt dat je de Heilige Geest in je binnenste krijgt als een onderpand daarvoor, als een zegel. Als je in God blijft, dan is er niets aan de hand. De apostel Paulus zegt het zo: U weet toch van uzelf dat Jezus Christus in u is? Als dat niet zo is, dan hebt u de proef niet doorstaan. En het is geen hoogmoed als je zeker weet dat je naar de hemel gaat, want het hangt niet van je goede daden af, maar van God die jou genade geeft als je Hem gelooft en op Hem vertrouwt en dus in Hem blijft.

Het paradijs begint hier al van binnen en straks ben je er helemaal

Degenen die de Bijbel beter kennen zullen zeggen dat we niet blijvend naar de hemel gaan, maar dat de aarde, dus ook de nieuwe aarde die er komt, voor de mens geschapen is en dat God op de aarde komt en het hemelse Jeruzalem ook. Dus komen we op een hemelse aarde terecht.
Het maakt niet zoveel uit hoe je dat precies gelooft. De hemel is gewoon synoniem voor eeuwige gelukzalig in Gods en elkaars nabijheid zijn, in welke vorm dan ook.

En mensen die niet of nauwelijks van Jezus gehoord hebben, zullen die gered worden?

40Wanneer namelijk heidenen, die de wet niet hebben, de wet van nature naleven, dan zijn ze zichzelf tot wet, ook al hebben ze hem niet. Ze bewijzen door hun daden dat wat de wet eist in hun hart geschreven staat; en hun geweten bevestigt dit, omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten. Dit alles zal blijken op de dag waarop, volgens het evangelie dat ik verkondig, God door Christus Jezus oordeelt over wat er in de mens verborgen is.
Dat klinkt lekker ingewikkeld. In feite staat er: wie zijn geweten volgt komt goed terecht. Jezus zegt er ook iets over:
Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor Hem worden samengebracht en zal Hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; de schapen zal Hij rechts van zich plaatsen, de bokken links.
Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want Ik had honger en jullie gaven Mij te eten, Ik had dorst en jullie gaven Mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen Mij op, Ik was naakt, en jullie kleedden Mij. Ik was ziek en jullie bezochten Mij, Ik zat gevangen en jullie kwamen naar Mij toe.
Daarop zal Hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit Mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen.
Dan legt Jezus het verder uit: Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan.

En wie dat niet gedaan hebben en die niet willen geloven, die wacht de hel – een onderwerp dat uit de mode is, maar waar Jezus wel regelmatig voor waarschuwde.

Hoe is de hemel?

In Openbaringen staat: Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’

image779De Bijbel zegt dat God liefde is en dat Hij ons onvoorwaardelijk liefheeft. Liefde is onze allergrootste behoefte, dus als we daar helemaal van verzadigd zijn, zijn we volmaakt gelukkig. En God belooft ons dat Hij ons gelijk zal maken aan zijn Zoon en dat houdt in dat we ook volmaakt zullen leren liefhebben. En wat kunnen we ons nog meer wensen dan al die echte, diepe, oprechte liefde?

We zullen Hem zien, de bron van al die liefde, schoonheid en alle andere heerlijkheid en Hij zal een ieder een nieuwe naam geven die niemand kent, alleen Hij en degene die het ontvangt – zo persoonlijk is zijn liefde voor een ieder van ons. 

En Hij heeft nog een heleboel plannen. De aarde hier was het begin, een beproeving, de springplank naar het eeuwige. En God is een God van fantasie, dat heeft dit heelal en deze aarde wel bewezen. Hij zal blijven scheppen, Hij is vol leven, de bron van het oneindige heerlijke leven, onze God. Halleluja ! 

Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie Hem liefheeft.