Complottheorieën

 

We voelen het wel aan, er broeit iets. Aan de oppervlakte gebeurt er van alles, zoals allerlei razendsnelle technische ontwikkelingen op het gebied van computers, wifi, G5, camera’s, social media, Google, Facebook en anderen die je op en via internet overal volgen, enz. Dus onder de oppervlakte zal er ook wel van alles gebeuren, is de gedachte. Deze technische ontwikkelingen kunnen inderdaad leiden tot een totale controle. Bruten en machtswellustelingen zoals we in de vorige eeuw hebben gezien zoals Mao, Stalin, Hitler, Mussolini, Franco, enz. zullen zeker weer tevoorschijn komen en zullen dan door deze technieken veel meer macht uit kunnen oefenen, zoals we eigenlijk al in China zien gebeuren (met nu 200 miljoen surveillancecamera’s met gezichtsherkenning, en ze blijven het netwerk uitbreiden) en dat kan natuurlijk op een gegeven moment op een nog veel grotere schaal – wereldwijd – gebeuren.
En dat zien we natuurlijk niet zitten.
Machthebbers willen graag controle en wij willen graag vrijheid.

Deze veranderingen en de toenemende achterdocht zijn een voedingsbodem voor allerlei complottheorieën, vooral nu in deze corona-tijd met zijn COVID-19 en er zullen wel meer van zulke situatie gaan ontstaan nog..
Maar het probleem met deze theorieën is dat je zelf eigenlijk slecht of helemaal niet kunt controleren of ze echt zijn of niet – ze zijn gebaseerd op gedachtes, onderbuikgevoelens, via-via-verhalen en overtuigingen die je hebt of hebt horen verkondigen. En de vraag is ook of het zin heeft ermee bezig te zijn. Als je in een of meer complottheorieën gelooft, dan wil je natuurlijk zoveel mogelijk mensen waarschuwen, maar het probleem is dat de meeste mensen er niet in geloven en wat doe je dan? En als het zo ongrijpbaar, diep en wereldomvattend is, dan ben je machteloos. En als je niet uitkijkt, kun je er alleen maar helemaal paranoia en overspannen van raken als je je hiermee bezig blijft houden.

Complotten zijn er natuurlijk altijd al geweest, ook in het heel klein. Er zijn altijd wel mensen die uit zijn op meer macht en meer geld en anderen willen onderdrukken, en ook op het wereldtoneel.

We leven in een tijd dat er veel meer controle en macht uitgeoefend kan worden dan ooit tevoren. En macht schijnt heel verslavend te werken. Maar de grote vraag is tot in hoeverre zulke machtige mensen in een groot web echt (kunnen/willen) samenwerken. Je ziet eigenlijk in de geschiedenis meestal mensen die als eenling naar de macht grijpen, want machtswellustelingen willen geen macht delen. Dus het idee van een wereldwijd fijnmazig geweldig goed georganiseerd en goed geheim gehouden complot lijkt mij volkomen irreëel. Daar is de mens gewoon niet toe in staat en ook niet in geïnteresseerd. 

Als er gesproken wordt van complottheorieën, dan wordt er eigenlijk erg simpel gedacht: je hebt de machtige elite en een massa onschuldige slachtoffers. Maar die machtige mensen zijn niet allemaal door en door slecht, en die massa mensen zijn beslist niet allemaal onschuldig. En trouwens, de elite wisselt nogal, moeilijk te organiseren. En buiten dat, wie zal in de nieuwe orde (hoeveel) macht krijgen, wie bepaalt dat?

Voor de christen geldt in ieder geval wat Jesaja 600 jaar voor Christus profeteerde: 
U mag geen samenzwering noemen alles wat dit volk een samenzwering noemt; en waar zij voor bevreesd zijn, daarvoor mag u niet bevreesd zijn en niet schrikken. Alleen Jahweh van de hemelse machten is heilig, voor Hem zijn vrees en ontzag op hun plaats (Jesaja 8:12).
We laten ons dus niet gek maken.

Maar er hangt iets in de lucht, dat is duidelijk. De wereld ontwikkelt zich zonder twijfel naar een wereldregering. Maar ondertussen trekt Amerika zoveel mogelijk macht naar zichzelf toe, maar ook China en Rusland, Europa en de islam. Ze maken niet echt de indruk samen te willen werken. En dat is de mens ook eigen: ieder knokt voor zichzelf. Ik kan me wel voorstellen dat in een grote wereldwijde crisis een heel charismatisch iemand zal opstaan en de boel sust en bij elkaar brengt en een soort wereldvrede onder zijn heerschappij gaat brengen.

En de Bijbel voorspelt inderdaad dat er een man de wereldmacht zal grijpen. De Bijbel noemt hem de antichrist, het beest (met zijn valse profeet), een nep-messias dus. Hij zal zich ook als de langverwachte redder presenteren. In het begin zal hij veel goeds brengen en wonderen doen en veel mensen verleiden, maar uiteindelijk zal hij een monster blijken te zijn.

Als je van complottheorieën houdt: de Bijbel zegt dat er een is, een grote onder aanvoering van de duivel. Hij is het die deze nep-messias aanstuurt. Hij heeft een groot complot opgezet met een stel afvallige engelen en wil met deze buitenaardse wezens de eeuwige macht grijpen. Daar staat iets van in Jesaja 14: Je zei bij jezelf: Ik stijg op naar de hemel, boven Gods sterren plaats ik mijn troon. Ik zetel op de toppen van de Safon, de berg waar de goden bijeenkomen. Ik stijg op tot boven de wolken, ik zal zijn als de Allerhoogste.

God werkt een (goed) plan uit voor deze aarde en Israël en de christenen spelen daar een centrale rol in, vandaar dat vervolgingen tegen hen steeds toenemen.

In de complottheorieën gaat het ook om totale controle en daar zal die nep-messias zich ook op richten. Dat lezen we in Openbaring 13 in de Bijbel:
Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Alleen mensen met dat teken – dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam – konden iets kopen of verkopen. Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is zeshonderdzesenzestig.

Maar als we Openbaring helemaal uitlezen, zien we dat al die plannen zullen mislukken. Door zijn haat en machtshonger is hij verblind en zijn zijn hersens aangetast. Hij gaat voor eeuwig de mist in. En God die liefde is zal door Jezus uiteindelijk een eeuwig koninkrijk van liefde en vrede en rechtvaardigheid grondvesten. 

Maar als wij ons niet bekeerd hebben, onze eigen god spelen, rebels zijn, achter genot en macht en geld en weet ik wat allemaal aan lopen ten koste van anderen, dan zijn we automatisch een radartje in het complot van de satan tegen God, en behoren dus ook bij de uiteindelijke verliezers. En dat wil de satan ook: zoveel mogelijk mensen verloren laten gaan. Dit complot is pas echt gevaarlijk.
Complotdenkers hebben wel gelijk: er bestaat een deep state, grootschalig georganiseerd, onder de oppervlakte. Maar het brein daarachter zijn geen mensen, maar er worden wel mensen – bewust of onbewust – bij betrokken. Mensen zijn niet in staat en er niet in geïnteresseerd om zoiets grootschaligs op te zetten.

Wij hoeven niet bang te zijn voor complotten, we hoeven ons geen zorgen te maken en niet angstig te zijn. Ja, er gaan zeker nog heftige dingen gebeuren, maar de Bijbel noemt dat barensweeën, er komt dus iets heel nieuws aan en dat zal perfect zijn. Al die eeuwenlange ellende heeft de mensheid nodig gehad om uiteindelijk op het punt te komen te erkennen dat ze niets van zichzelf kan, dat ze God nodig heeft. En wij moeten nu zorgen dat we uit dat ‘dark web’ stappen en onszelf toevertrouwen aan Hem die liefde is en dan kunnen we met David zeggen:
God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee.

En in plaats van zo bezig te zijn met complottheorieën is het veel wijzer om te doen wat de apostel Paulus aanraadt:
Bedenk alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, alles wat deugdzaam is en lof verdient.. Doe dat, en de God van de vrede zal met u zijn.

En dan geven we licht af in plaats van onszelf en anderen paranoia te maken. Jezus maakte zich in zijn tijd niet eens druk om de Romeinse overheersing, Hij richtte zich op het brengen van de goede boodschap: bevrijding van de overheersing van de duisternis in onszelf door vergeving van God te krijgen en in Hem te geloven en zelf ook anderen te vergeven. Want uiteindelijk wordt de grootste strijd in onszelf gestreden en niet op het wereldtoneel. En dat loopt alleen goed af als je bij Hem schuilt die alles al overwonnen heeft. En Hijzelf zal ingrijpen in het wereldgebeuren en rechtvaardig oordelen. En dan breekt een hele nieuwe tijd aan!

 

 

 

 

 

 

 

Wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar rechtvaardigheid heerst
(2 Petrus 3:13)