image275Van Babel naar Babylon

Toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinear bij een vlakte, en daar vestigden ze zich. Ze zeiden: ‘Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken, en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken. (Genesis 11:2,4).

We kennen allemaal het verhaal wel:
Al babbelend begonnen ze aan de toren van Babel en al brabbelend moesten ze de bouw staken. Stel je voor dat je ineens in het chinees te horen krijgt dat je te veel water bij de klei doet. En Nimrod, de machtige leider, was ineens zijn ‘baantje’ kwijt – bijna niemand snapte zijn bulderende bevelen nog.

Zou Noach meegereisd zijn? Misschien was hij wel met enkelen achtergebleven in de buurt van de ark, als een baken voor de mensheid. Als je toch beseft dat de getuigen van de zondvloed nog leefden en dat het volk toch zo snel tot zo’n rebellie heeft kunnen vervallen is onvoorstelbaar. Het hele volk was direct weer rijp voor een nieuwe zondvloed. Maar God had gezegd in Genesis 8: Nooit weer zal Ik de aarde vervloeken vanwege de mens, want alles wat de mens uitdenkt, van zijn jeugd af aan, is nu eenmaal slecht. Nooit weer zal Ik alles wat leeft doden, zoals Ik nu heb gedaan.

Babel en zijn toren

God had gezegd dat de mensen zich over de hele aarde moesten verspreiden, maar zij deden het niet, zij bouwden een stad om er te blijven.

image276En alsof dat niet genoeg was bouwden ze een toren, een monument van hun hoogmoed en de basis van valse religie: op eigen houtje, zonder God zelf, tot de hemel reiken. Het werd gebouwd met zelfgebakken tichelen.

Volgens zeer oude kleitabletten zou de toren van Babel 91 bij 91 meter geweest hebben kunnen zijn en 91 meter hoog, een soort trappyramide (zigoerat), waar er later meer van gebouwd zijn. De Heer moest werkelijk uit de hemel neerdalen, zoals beschreven in vers 5, om de toren te kunnen zien – een klein hoopje klei vanuit zijn perspectief. Het is het symbool van eigen kracht; zielige pogingen van de mens om groots te lijken en tot de hemel te kunnen reiken.

Babel, de oudste stad van de wereld, bestaat nog steeds, 80 km. ten zuiden van Bagdad. Saddam Hoessein (die dacht een reïncarnatie van Nabukadnezar te zijn, die op zijn beurt geloofde een reïncarnatie van Nimrod te zijn) was begonnen de stad te herbouwen en men wil er nu mee verder gaan. Dubai is in 20 jaar tijd tot een van de grootste handelscentra in de wereld uitgegroeid en waarom zou dat ook niet met Babylon kunnen gebeuren? Jeruzalem is de stad van God en het is een materiële en geestelijke werkelijkheid. Waarom zou Babylon ook niet een geestelijke en tegelijk weer een materiële werkelijkheid kunnen worden?

Maar misschien wordt deze stad niet herbouwd en nemen andere steden die “taak” over. Het is opvallend dat Petrus in zijn eerste brief (I Petrus 5:13) Rome Babylon noemt. Dus misschien is Rome tot het einde het nieuwe Babylon, of het is een geestelijke werkelijkheid die zich in de materiële wereld automatisch verplaatst naar het centrum van de zonde.

Nabukadnezar, wiens heerschappij door Daniël beschreven werd als het gouden hoofd, was een tweede Nimrod. Daniël voorspelde hem dat er een einde aan zijn en alle aardse wereldrijken zou komen, om plaats te maken voor een eeuwig Koninkrijk.

image278Behalve Daniël en zijn drie vrienden woonden er in die tijd in Babel ook Nehemia, Ezra, Zerubbabel, Ezechiël en het hele verdere volk dat in ballingschap was gegaan ten tijde van Jeremia. Jeremia heeft zijn hele boek door over Babel geprofeteerd, Jesaja ook regelmatig, en allemaal niet bepaald positief.
De laatste grote machthebber die er zijn hoofdstad van gemaakt had was Alexander de Grote.

Driehonderd maal wordt er in de Bijbel over Babel gesproken (Babylon is de Griekse naam), en we zijn er nog niet over uitgesproken. Babel is het symbool van eenheid van de mensheid in hun opstand tegen God, met één religie, één doel: zelf god zijn en een monument voor zichzelf oprichten, een neiging die diep in onze natuur geworteld zit.

De wereld stevent, gedwongen door problemen, weer af op eenheid. Dankzij bijvoorbeeld de Babylon- en Google-vertaalsoftware verstaan we elkaar steeds beter. New Age, een verzamelbak van doe-het-zelf-godsdiensten, baant de weg voor één grote wereldgodsdienst. Economische crisissen drijven de landen naar elkaar toe en alle moderne techniek maakt mondiale communicatie en samenwerking mogelijk. En uiteindelijk zal politieke ambitie en de kracht achter Nimrod de antichrist op de troon krijgen.

De eerste en de laatste Nimrod

Noach had drie zonen. Cham ging onrein met de de naaktheid van zijn vader om en daardoor werd zijn zoon Kanaän vervloekt. ‘Cham’ betekent ‘heet, bruin’. Zijn zoon heette Kus, wat ‘zwart’ betekent. En Kus kreeg een zoon: Nimrod, wat ‘rebellie’ betekent, die dus in zijn hart volkomen zwart was geworden. Ik denk niet dat hij vaak bij zijn overgrootvader op bezoek is geweest …

Nimrod was de eerste wereldheerser. Hij was de stichter van Babel en nog andere grote steden, waaronder Ninive (Mosul in Irak). Hij was een tiran met een enorme macht. Nimrod is het beeld van de antichrist.

In Micha 5: wordt er geprofeteerd over de Messias en over Nimrod:
Zij zullen veilig wonen, want Hij zal heersen tot aan de einden der aarde, en Hij brengt vrede. Wanneer Assyrië ons land binnenvalt en zijn voet in onze paleizen zet, zullen wij zeven herders doen opstaan, ja, acht vorsten uit mensen gekozen. Met het zwaard zullen zij Assyrië kaalslaan, met blinkende wapens Nimrod vernietigen. Hij zal ons bevrijden van Assyrië wanneer het ons land binnenvalt en onze grenzen overschrijdt.

Paulus zegt het zo in Tessalonicenzen 2: dan zal de Heer Jezus hem doden met de adem van zijn mond en vernietigen door de aanblik van Zijn komst.
En Johannes vertelt in Openbaringen: Het beest werd gevangengenomen, samen met de valse profeet die in zijn bijzijn tekenen had verricht, waardoor hij iedereen had misleid die het merkteken van het beest droeg en zijn beeld aanbad. Levend werden ze in de vuurpoel met brandende zwavel gegooid.

Hoe het dan ook precies mag gebeuren, zijn nederlaag is in ieder geval zeker en dan zullen we voor altijd van Nimrod af zijn.

De hoer van Babylon

De ‘wereldreligie’ van Babel was gebaseerd op de verering van Inanna/Ishtar (Asjera of Astarte genaamd bij de Kanaänieten – denk aan de Asjerapalen in Israël) – godin van de liefde, oorlog en (tempel)seks, met o.a. Godsmoeder en Hemelkoningin als titel, tegenwoordig ook wel Moeder natuur genoemd. In Openbaringen geeft Johannes haar een andere titel: ‘de hoer van Babylon’. Volgens overleveringen was deze ‘godin’ oorspronkelijk de moeder van Nimrod, die hij tot vrouw had genomen.

In Zacharia 5 zien we een engel die de profeet toont hoe vrouwe ‘verdorvenheid’ in een meelton door twee vrouwen met vleugels weggedragen wordt. Ik vroeg aan de engel die met mij sprak: ‘Waar brengen ze het naartoe?’ Hij antwoordde: ‘Ze gaan er in Sinear een tempel voor bouwen, en wanneer die klaar is, wordt het daar op een voetstuk gezet’ (Zach. 5:5-11). In de vlakte van Sinear ligt Babel, en de hoer van Babylon wordt er in de laatste dagen naar teruggebracht, lijkt deze tekst te zeggen.

Enorme krachten zijn nu aan het werk. Het rijk van de duisternis is machtig en de onreinheid intens, en die grijpt enorm snel om zich heen. Het is afgoderij, tovenarij, seksuele onreinheid en vervolging van de kinderen van God waaraan de hoer van Babylon zich schuldig maakt. Haar zonden reiken tot aan de hemel krijgt Johannes te horen; hier zien we dat de toren van Babel dan uiteindelijk toch lukt: “tot aan de hemel”, met eigengebakken ‘tichelen’.

Zij brengt vele Nimrods voort en als mens zul je er toch maar allemaal bang van worden. In de eindtijd zullen veel aardbevingen en oorlogen en vervolgingen zijn, maar wees niet bevreesd, want deze dingen moeten gebeuren, zegt Jezus ‘droogjes’. Maar dat komt omdat Hij over het lijden heen kan kijken en een enorme overwinning en heerlijkheid ziet. De bruid zal ook gedood worden, maar weer opstaan, net zoals Jezus.

Hierna hoorde ik in de hemel een geweldige stem als van een grote menigte zeggen: ‘Halleluja! De redding, de eer en de macht zijn van onze God, want zijn vonnis is betrouwbaar en rechtvaardig. Hij heeft immers de grote hoer, die door haar ontucht de wereld in het verderf heeft gestort, veroordeeld en het bloed van zijn dienaren op haar gewroken.’ Opnieuw zeiden ze: ‘Halleluja! Haar rook stijgt op tot in eeuwigheid.’ (Openb. 19).

De vrouw die je zag is de grote stad, die heerst over de koningen op aarde, legde de engel aan Johannes uit. Hier zien we dat de stad zelf de hoer wordt genoemd. Jeruzalem wordt de reine bruid genoemd.

Wee! Wee Babylon, grote, sterke stad! In één uur tijd is je vonnis voltrokken! (Openb. 18:10). Zo, dat is dan geregeld… en nu:

Het Nieuwe Jeruzalem met zijn Vredevorst

En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg, en hij toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, neerdalende uit de hemel, van God; en zij had de heerlijkheid Gods, en haar glans geleek op een zeer kostbaar gesteente, als de kristalheldere diamant. (Openb. 21:10-11).

Nu komt dan de tijd van het Nieuwe Jeruzalem, met een onbeschrijfelijke heerlijkheid.

Alle tranen zullen van onze ogen gewist worden en we zullen een eeuwige heerlijkheid binnengaan waar we niet van hebben durven dromen. Johannes haalde er alle bekende edelstenen bij om maar een beetje te kunnen beschrijven wat hij zag. En als we de afmetingen van Babel naast de afmetingen van het nieuwe Jeruzalem leggen, dan zien we dat Jeruzalem miljoenen malen groter is: ruim 2.200 km. lang, breed en hoog. Plaats genoeg voor ons allemaal!

Onze reis is niet van Babel naar Babylon, maar van Babel naar het Nieuwe Jeruzalem, en dat gaat niet brabbelend maar met lofliederen, tussen de smeekbeden door! En we worden niet geleid door een tiran vervuld van machtswellust, maar door een liefelijke Herder, een ontzagwekkende Krijger en een beminnelijke Geliefde.

Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom spoedig!’ Amen. Kom, Heer Jezus!
De genade van onze Heer Jezus zij met u allen.

image488