Genezing

van geest, ziel en lichaam

 

God is liefde. Hij wil dat we gelukkig zijn. Hij wil dat we heel worden, geestelijk en lichamelijk. Sommige genezingen ontvangen we in een keer vlak voor of na de bekering, andere genezingen zijn een proces.

image471De bekering op zich is al een genezing: je ziel wordt op God aangesloten en de liefde stroomt naar binnen – heel wat eenzaamheid en verdriet valt weg. Je geest wordt meestal direct genezen van een stuk onreinheid en leugens. Het vertrouwen in God dat ontstaat verdrijft meer en meer de angst, onzekerheid en doelloosheid. En soms ontvangen we tegelijk ook nog lichamelijke genezingen.

Voor lichamelijke genezingen hoeven we niet bekeerd te zijn. Jezus genas iedereen die bij Hem kwam, Hij liet zo Gods liefde en kracht zien. En natuurlijk is het Jezus’ bedoeling ook dat daardoor ons hart voor God gewonnen wordt en wij ons aan Hem overgeven.

Ook kwade geesten stuurde Hij bij velen weg; die kunnen een oorzaak van ziektes zijn en van vele andere problemen. In onze cultuur geloven we daar niet zo aan, maar Jezus besteedde er veel aandacht aan en vandaag beleven toch veel mensen bevrijdingen van deze kwade invloeden, vooral zij die in de occulte wereld rondgedwaald hebben.

 

Door de zonde is ziekte en dood in de wereld gekomen

Maar Jezus is voor onze zonden gestorven, heeft onze schuld op zich genomen, en door onze bekering tot God door Jezus wordt deze waarheid ons eigen en gaat de genezende kracht ervan doorwerken in onze ziel en in onze relatie met anderen.

image323Het is interessant wat de profeet Jesaja 600 jaar voor Jezus’ komst schreef. Trouwens, vaak als een Jood tot bekering komt, dan is het door dit hoofdstuk:
Hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen Hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd.
Om onze zonden werd Hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd Hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing (Jesaja 53)

Door zijn striemen bent u genezen, zoals Petrus dat schrijft, en dat wil zeggen dat Hij onze ziekten en zwakheden heeft gedragen en dat wij dat dus niet meer hoeven te doen.

Regelmatig als iemand lichamelijk genezen werd zei Jezus: uw geloof heeft u gered. Het gaat dus om geloof om die genezing te kunnen ontvangen. Simpel toch? Maar geloven is niet altijd simpel als je niet meer als een kind bent…

Ik had eens behoorlijk last van een hernia in mijn rug. Er was een samenkomst waar veel gebeden werd en een sterke verwachting naar God toe was. Ik strompelde aan het einde van de dienst naar voren om gebed voor mijn rug te vragen. Iemand kwam halverwege naar mij toe en zei: Door Zijn striemen ben je genezen! En ik was op slag genezen, zonder gebed zelfs, maar door het sterke geloof van deze persoon in het Gods Woord.

 

Zijn genezingen ook nog voor vandaag?

In Hebreeën 13 staat: Jezus Christus is gisteren en vandaag dezelfde en tot in eeuwigheid.

Nogal veel christenen beweren dat genezingen alleen voor de tijd van Jezus en de apostelen waren, en dat het alleen maar diende als bewijs dat Jezus de Messias was. Maar waarop is dat gebaseerd? In ieder geval niet op een of andere Bijbeltekst. Het lijkt op een aanpassen van theologie aan eigen ongeloof. Jezus zegt: Alles is mogelijk voor wie gelooft, en waarom dan niet in genezingen geloven? En Paulus zegt dat de gaven van genezingen aan de kerk gegeven zijn (in I Korintiërs 12:9 en 28 bijvoorbeeld). Dus trap niet in deze list van de duivel die niet wil dat Gods volle zegen ons bereikt.

 

Onze houding is belangrijk

Zoals we straks zagen gaat het om geloof, en als je dat nauwelijks hebt kun je altijd vragen: Heer kom mijn ongeloof te hulp! Dat deed de vader van het jochie met epilepsie ook.

Maar wat ook belangrijk is, is dat je zelf weerstand biedt aan de ziekte en niet alles over je heen laat komen (voor zover dat kan). In Prediker 11:10a staat: Belast je hart niet met verdriet en houd je lichaam vrij van kwalen.
Een innerlijk ‘nee!’ zeggen tegen de ziekte is belangrijk.
In het boeken Spreuken 17:22 staat:
Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid, een sombere geest verzwakt het lichaam.

image222En in Spreuken 18:14: Door geestkracht overwint een mens zijn ziekte, maar wie beurt een verslagen geest op?

God wil dat we ons positief opstellen, zelfmedelijden laten varen en in Zijn liefde geloven. Zoals de bloedvloeiende vrouw zich door niets liet tegenhouden, zich naar voren wrong en dacht: als ik enkel zijn kleed maar aan kon raken. Jezus zei daarna tegen haar: Uw geloof heeft u gered; ga in vrede en wees genezen van uw kwaal. Jezus zegt dat aan 5 verschillende mensen in de Evangeliën: uw geloof heeft u gered. Opmerkelijk genoeg zegt Hij niet: “Mijn geloof heeft U genezen”. Dat wijst erop dat de bron van genezing er is en wij die moeten ‘pakken’.

 

Wordt iedereen genezen?

Jammer genoeg niet.

Nergens in de Evangeliën kunnen we trouwens lezen dat Jezus iemand die om genezing bij Hem kwam afwees. En Hij zei ook nergens: jouw ziekte is ergens goed voor, blijf nog maar een tijdje ziek – hoewel het wel iets goeds kan uitwerken, want God kan alles in zegen veranderen.
In het vierde hoofdstuk van Matteüs staat: Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, Hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. En in Handelingen 10 vertelde Petrus: Hij trok als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond Hem bij.

Het kan zijn dat door ongeloof van de zieke of van degene die ervoor bidt er geen genezing komt. Het kan zijn door een bepaalde zonde die men niet los wil of nog niet los kan laten en zo de zegen blokkeert, het kan zijn dat de kerk in het algemeen nog niet sterk genoeg is, het kan zijn dat de zieke zo goed verzorgd wordt en helemaal niet zo hunkert naar genezing… In derde wereld landen gebeuren veel meer wonderen, waarschijnlijk omdat de nood er hoog is en men er meer een kinderlijk geloof heeft.image546 Een heel belangrijk iets om zowel geestelijk als lichamelijk genezing te kunnen ontvangen, is anderen vergeven. Jezus zegt zelfs dat als we anderen niet van harte vergeven we zelf ook niet vergeven zullen worden. In sommige gevallen kan dat heel moeilijk zijn, bid en vraag eventueel hulp bij mensen en God zal het, als je wilt, in je bewerken zodat je in staat zult zijn.

Voor mensen die al in een geloofsgemeenschap zijn en kampen met een ernstige ziekte staat er in Jakobus 5:
Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen.
Dat liet ik vlak na mijn bekering doen omdat ik een ernstige chronische longinfectie had. Ik was op slag genezen en dezelfde avond van mijn tabakverslaving af.

 

God op de eerste plaats

De eerste plaats in ons leven komt God toe, en niet onze problemen, ziekten of wat dan ook. Hem op de eerste plaats zetten geeft al veel genezing. En blijf daarbij geloven in het onmogelijke wat je ziekte en zielspijnen betreft. Voor God zijn alle dingen mogelijk en Hij houdt van je net zoveel als van ieder ander mens, goed of slecht. En wij kunnen God met niets zo raken dan met onze lofprijzing en ons geloof in zijn woorden! Het zijn Zijn uitgestoken hand en ons geloof die ons redden.

image528 

Er is op internet van alles te zien, goede en minder goede dingen. Hier een voorbeeldje van genezing van een blind oog: http://www.youtube.com/watch?v=fvyRISIJC5c
en van een kreupele jongen:  http://www.youtube.com/watch?v=WukyfhkhE7E,
heel emotioneel, maar het ziet er wel echt uit.