Jehova’s getuigen gemachtigd om in de Goddelijke naam te spreken?

Geschreven door Erik van Ommen (ex-Jehova’s getuige)

Auch im deutsch

Deuteronomium 18:20-22 zegt: En ingeval gij zegt hoe zullen wij weten welk woord Jehovah niet heeft gesproken? Wanneer de profeet in de naam van Jehovah spreekt en het woord geschiedt niet of komt niet uit dan is dat het woord wat Jehovah niet gesproken heeft. In overmoed heeft de profeet gesproken. Gij moogt niet verschrikt van hem worden.

De Jehova’s getuigen zeggen dan ook dat zij nooit hebben beweerd Gods profeten te zijn. Ook de gezalfde klasse, de 144.000, hebben dit nooit geclaimd volgens de getuigen van Jehovah.

De natiën zullen weten dat ik Jehovah ben – hoe? uitgegeven door het Wachttoren-genootschap (in 1972).

Als u blz. 61 §9 openslaat zult u daar kunnen lezen: Wie is Ezechiëls hedendaagse tegenhanger wiens boodschap en gedrag overeenkomen met die van Jehovah’s PROFEET uit de oudheid? Dan gaan we naar § 10, waar we kunnen lezen: Zo is ook de hedendaagse tegenhanger van Ezechiël niet een persoon, maar daarentegen een samengesteld lichaam dat uit vele leden bestaat.

Wie vormen dan de groep van personen die tegen het einde van deze tijd gemachtigd werden om als woordvoerder en actieve vertegenwoordiger van Jehovah op te treden? Paragraaf 16 verklaart dan: Naar wie kon de werkelijke wagen van Jehovah’s organisatie rijden, en wie kon hij benaderen om deze bevoegde persoon te MACHTIGEN ALS PROFEET IN DE NAAM VAN JEHOVAH te spreken? Het antwoord vinden wij in § 24, waar wij kunnen lezen: Vanaf deze hemelse met een wagen te vergelijken organisatie MACHTIGDE Jehovah deze opgedragen, gedoopte, gezalfde klasse (144.000) om in ZIJN NAAM tot alle natiën te spreken.

Nu dan, laten wij eens enkele uitspraken bekijken die deze gemachtigde gezalfde als Gods spreekbuis aan de natiën heeft verkondigd. Laten wij tevens niet de ernst van deze uitspraken vergeten en het feit dat deze uitspraken gedaan zijn als zijnde afkomstig van God. Zij zijn immers gemachtigd om in zijn naam te spreken. Zij zijn ook tevens de ENIGEN die geleid worden door Gods Heilige geest/ actieve kracht; dit kunt u lezen in de Wachttoren van 1 Juli 1973, blz. 402).

 

ARMAGEDDON

In de Wachttoren van 15 november 1968 op blz. 686 lezen wij het volgende: Moeten wij uit deze studie opmaken dat de strijd van Armageddon tegen de herfst van 1975 achter de rug zal zijn en dat de langverwachte duizendjarige regering/millennium van Christus dan zal beginnen? Mogelijk, maar het zal hooguit een verschil van WEKEN of MAANDEN betreffen, niet van jaren.

Wat zegt Ontwaakt (van 8 april 1969 blz. 13-16) wat er vanaf 1970 zal gebeuren? Wij lezen: Het betekent dat het nog maar enkele JAREN zal duren voordat het verdorven samenstel van dingen zal worden vernietigd. Hoe kunnen wij hier zeker van zijn? Dan zult u een tijdsberekening zien vanaf Adam en Eva, waar ik nu niet verder op in ga, maar waaruit blijkt dat het zeker is dat het nog maar enkele jaren zal duren.

Vreemd want zoals we eerder hebben kunnen lezen was het nog maar een kwestie van WEKEN/ MAANDEN. Had God dan zijn plannen veranderd?

Het wordt nog vreemder, want in The time is at hand (Engelse editie uit 1911 blz. 101) lezen wij dat Armageddon zou eindigen in 1914. En wat nog mooier is, is dat in The time is at hand (Engelse editie uit 1915 blz. 101) drie jaar later wij kunnen lezen dat Armageddon zou eindigen in 1915.

De huidige getuigen verwachten dat Armageddon nu elk moment kan beginnen!

 

TERUGKOMST VAN JEZUS

De huidige Jehovah’s getuige zal u vertellen dat zij aan de hand van de Schriftuurlijke bewijzen hebben aangetoond dat Jezus onzichtbare tegenwoordigheid begon in 1914. Waarom onzichtbaar? Omdat ook hier de hedendaagse tegenhanger van de profeet Ezechiël, de gemachtigde gezalfde zoals u heeft kunnen lezen in Gods naam uitspraken heeft gedaan en tijdsberekeningen gemaakt die niet uitkwamen. Bewijst u nu maar dat hij niet onzichtbaar hier is.

image315Oorspronkelijk zou de wederkomst van Christus namelijk in 1874 plaatsvinden (The finished ministry van 1917, Engelse editie blz. 386, 295). The time is at hand, Engelse editie blz. 242 zegt dat onze Heer Jezus aanwezig moest zijn en het herstelwerk begonnen is in de herfst van 1874; op blz. 170 lezen wij: De Bijbel zelf laat zien dat 1874 de EXACTE datum is, en dus de terugkeer van onze Heer. Tot aan 1929 werd deze datum aangehouden. Wij lezen in The prophesy book, Engelse editie van 1929 blz. 65: De geschriften tonen dat de tweede wederkomst van Christus begon in 1874. Daarna ging men zich richten op 1914. Volgens The truth that leads to eternal life, blz. 57 was nu Christus’ wederkomst onzichtbaar in 1914.

 

HET DUIZENDJARIGE RIJK (MILLENIUM)

Het duizendjarige rijk begon in 1973 volgens Uw koninkrijk kome, Nederlandse editie blz. 305. Het duizendjarige rijk begon in 1974 volgens The finished ministry van 1917 blz. 386. God verandert wel erg vaak zijn plannen?!

 

WIE IS DAN DE GETROUWE SLAAF van MATTHEUS 24:45?

Een lichaam bestaande uit de gezalfden? Dit is niet altijd zo geweest, ook al wordt dit nu ontkend.

Charles Taze Russel was de slaaf/dienaar (volgens De harp Gods uit 1921 blz. 229, 239, en de Wachttoren van 1 Maart 1917, blz. 6049 en de uitgave van 1 december 1919, blz. 357). Dit is in tegenspraak met wat men nu leert, namelijk dat Russell nooit heeft beweerd de slaaf van Matteüs 24:45 te zijn.

Paulus zegt het heel duidelijk: Niemand kan een ander fundament leggen dan dat wat gelegd is, namelijk CHRISTUS (1 Kor. 3:11).

In Handelingen 1:7 staat: Het komt u niet toe kennis te verwerven van de TIJDEN of TIJDPERKEN die de Vader in ZIJN EIGEN RECHTSMACHT HEEFT GESTELD. Hoeveel duidelijker kan God het nog zeggen? Nu zijn we weer bij het begin. Nooit hebben de Apostelen uitspraken in de naam van God gedaan die zij later weer moesten herroepen, omdat God hen weer nieuw licht had gegeven door de Heilige Geest, waardoor de christenen van de eerste eeuw weer tot een ander inzicht moesten worden gebracht, wat weer afwijkend was van het eerdere gegeven inzicht.

In Johannes 14:26 staat: Maar de helper, de heilige geest, die de Vader in mijn naam zal zenden, die zal U alle dingen leren en alle dingen welke ik U heb gezegd, in UW herinnering terugbrengen. En in 2 Timoteüs 2:7: Denk voortdurend aan wat ik zeg; de Heer zal u werkelijk onderscheidingsvermogen in ALLE DINGEN geven.

De Heilige Geest kan niet liegen, leidt ook geen mensen zodanig dat die dan ook nog eens in Gods naam uitspraken doen die later niet blijken te kloppen.

Deuteronomium 18:22 zegt: In overmoed heeft die profeet gesproken, Gij moogt niet verschrikt voor hem worden.

Ezechiël 13:3  Wee de verstandeloze profeten die hun eigen geest achterna lopen.

Ezechiël 13:6-7  Terwijl Jehovah hen niet heeft gezonden, en zij hebben gewacht op het uitkomen van een woord terwijl ik Jehovah ikzelf niets heb gesproken.

Dit was een waarschuwing aan Israël, en geldt ook voor ons in deze tijd.

Maleachi 3:6  Want ik ben Jehovah, ik ben niet veranderd.

 

DOORSTAAT DE GETROUWE SLAAF DE TOETS?

Het volgende is letterlijk overgenomen uit de Wachttoren van 1 maart 2004 (blz. 13-18):

Met Pinksteren 33 g.t. stelde Jezus een slaaf aan om zijn huisknechten te rechter tijd van voedsel te voorzien. In 1914 werd Jezus tot koning gekroond en al gauw was het de tijd om die slaaf te inspecteren (1 Petrus 4:17). Hij constateerde dat de slaaf zich voor het merendeel beleidvol had betoond. Daarom stelde hij hem aan over AL ZIJN BEZITTINGEN (Mattheus 24:45-47).

Dit is de grootste claim ooit gedaan door een organisatie: over AL zijn bezittingen. Dit betekent dus dat Jezus aan hen alles toevertrouwde, ook de MENSEN in deze organisatie (de andere schapen, met een aardse hoop).
Dit betekent dus dat zij de enige organisatie zijn die Gods goedkeuring heeft verkregen, alle anderen zijn tot de vernietiging veroordeeld.

Het volgende is weer letterlijk overgenomen uit de Wachttoren van 1 december 1992 (blz. 13 paragraaf 6):
Wanneer vond dit plaats? Volgens deugdelijk bewijsmateriaal dat beschikbaar is, (in 1918).Tegen 1919 werd duidelijk dat Jehovah het wereldrijk van valse religie tot de vernietiging had veroordeeld.

image219In 1914 begon dus de koninklijke onzichtbare tegenwoordigheid van Christus – 3½ jaar later, in 1918, kwam hij tot Gods hedendaagse geestelijke tempel (zie Wachttoren 1 maart blz. 13-18). Op basis waarvan koos Jezus de organisatie van de Jehovah’s getuigen, toen nog bekend als Bijbelonderzoekers – want de naam Jehovah’s getuigen namen zij pas vele jaren later aan – boven alle andere religieuze denominaties (Mattheus 24:45):

Wie is werkelijk de getrouwe en beleidvolle slaaf/gezalfde, de 144.000, die door zijn meester=Jezus over diens huisknechten zijn aangesteld om hun ter rechter tijd hun voedsel te geven? Met wat voor een geweldige geestelijke waarheden/ voedsel ter rechter tijd werden de schapen gevoed, waardoor zij de ENIGEN waren in Gods ogen die de toets doorstonden?

 

THE FINISHED MYSTERY, GEPUBLICEERD IN 1917

Dit was de belangrijkste publicatie die toen gedurende die periode (1914-1919) werd verspreid, bij velen van de huidige Jehovah’s getuigen onbekend, alhoewel dit boek werd geschreven en uitgegeven door hun Wachttoren President Joseph Rutherford. Dit boek zult u ook niet vinden in de plaatselijke gemeente van Jehovah’s getuigen. WAAROM NIET?

 • blz. 4 – Charles Taze Russel is de getrouwe en beleidvolle slaaf.
 • blz. 6 – Jezus gaf Charles Taze Russel de sleutel tot het kunnen begrijpen van Gods mysteries in de laatste dagen.
 • blz. 15, 318, 336 – Jezus is de Alpha Omega zoals genoemd in Openbaring 1:8, 22:13.
 • blz. 54 – De adventist Nelson Barbour toonde Russel het Bijbelse bewijs dat Jezus sinds 1874 aanwezig was op aarde, Russel vond dit bewijs bevredigend.
 • blz. 84 – De BEHEMEMOTH die genoemd wordt in Job 40:15-24 laat duidelijk zien dat het hier om de stationaire stoommachine gaat.
 • blz. 85 – De leviathan beschreven in Job 41:2-19 is de locomotief.
 • blz. 103 – Volgens Exodes 28:1, en Numeri 4:46-48, zal het getal van hen die uit de grote verdrukking komen ongeveer 411.840.000 bedragen.
 • blz. 106 – De ruiter in Openbaring 6:2, is de vertegenwoordiger van satan namelijk: de bisschop van Rome.
 • blz. 128 – Er is bewijs dat Palestina zal worden hersteld in 1925.
 • blz. 128 – In 1918 zullen demonen binnenvallen in de hoofden/gedachten van de leden van het Christendom en hun tot waanzin drijven, en brengt hen naar hun vernietiging.
 • blz. 145 – De engel die genoemd wordt in Openbaringen 11:5 is de organisatie van Jehovah, het wierookvat is het boek The Finished Mystery.
 • blz. 171 – De tijd van het einde begon in 1799 en niet zoals men nu de volgelingen wil doen geloven in 1914.
 • blz. 178 – De grote verdrukking begon in 1914.

en zo blijft men goochelen met jaartallen…

 • blz. 188 – Michael de aartsengel is de paus van Rome; vreemd want iedere huidige Jehovah’s getuige zal u kunnen vertellen dat Jezus Michael de aartsengel is, hetwelk de Bijbel ook niet ondersteunt.
 • blz. 202 – Engeland is een satanisch land omdat het elk jaar voor 5 miljoen pond aan opium naar China exporteert.
 • blz. 238 – De geestelijken zijn als stomme honden omdat ze liever zwijgen dan dat ze een enkele waarheid van de kostbare geschriften van Charles Taze Russell accepteren.
 • blz. 276 – De stem uit de hemel, genoemd in Openbaringen 18:4 is de stem van het wachttorengenootschap.
 • blz. 258 – De republieken zullen verdwijnen in de herfst van 1920. Elke natie zal dan ophouden te bestaan als ze door anarchie zullen worden opgeslokt.
 • blz. 485, 513, 530 – God zal in 1918 alle kerken inclusief haar miljoenen leden vernietigen, verwacht wordt dat dit zal gebeuren op of rond 27 april.

De huidige generatie van Jehovah’s getuigen is niet bekend met dit soort profetieën, uitspraken en boeken uitgegeven door het wachttorengenootschap. Waarom niet?

Simpelweg omdat het genootschap haar verleden liever niet naar boven haalt, want als u dit gaat onderzoeken – en dit raden wij u aan – zult u tot de ontdekking komen dat, zoals u hier heeft kunnen lezen, het wachttorengenootschap veel heeft te verbergen.

Neem nu als voorbeeld dit boek The Finished Mystery. U zult dit boek nergens in de bibliotheek van een koninkrijkszaal kunnen vinden. Velen hebben er nog nooit van gehoord, maar toch heeft Jezus op basis van dit soort “voedsel te rechter tijd” de getuigen als enige groep tijdens de tempelinspectie goedgekeurd. Geen van de profetieën is uitgekomen die in dit boek gedaan zijn, en ook nog eens in de naam van Jehovah, door de hedendaagse profeten…

 

(Klik hier om het boek om het te openen – Engelse versie)

Op basis van dit voedsel doorstonden zij de toets; een regelrechte belediging van Jezus en zijn Vader zouden wij kunnen zeggen…

Dit boek, The Finished Mystery, was het zevende boek in een reeks Schriftstudies en was bedoeld als een gedetailleerde studie en uitleg van de profetische boeken.

De auteurs van het boek waren Clayton en George, ook actieve leden van het genootschap toentertijd. Joseph Rutherford, de toenmalige president van het wachttorengenootschap nam krediet als redacteur.

Vervolg: Vragen voor Jehovah’s getuigen

Voor reacties: eriksono@live.nl

 

Interessante links:

Korte biografie van Russell (oprichter en eerste president)
Biografie van Rutherford (tweede president)
Enkele boeken van Russell (Engels)
Alle Watchtower-uitgaves tot 1916 (Engels)
Profetieën in jaartallen
Site van Raymond Franz die 10 jaar in het bestuur zat en nu mensen hulp biedt